070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor de ondernemer

  • Belastingschulden terugbetalen 
  • Bijzonder uitstel van betaling en aanslagen 2022
  • Wees op tijd met omzetten oudedagsreserve in lijfrente voor premieaftrek in 2021
  • Zet tijdig stakingswinst om in lijfrente voor premieaftrek in 2021
  • Ondernemersloket sancties Rusland
  • Betaaltermijnen grootbedrijven aan mkb verkort

Belastingschulden terugbetalen

Het bijzonder uitstel van betaling is sinds 1 april jl. geëindigd. U moet weer aan uw betalingsverplichtingen voldoen. Hebt u van het uitstel gebruikgemaakt, dan hebt u van de Belastingdienst inmiddels een eerste overzicht ontvangen van uw openstaande schulden per 31 januari 2022, inclusief de invorderingsrente. Daarin zijn helaas fouten geslopen. Zo is te veel invorderingsrente berekend bij aanslagen die deels al waren betaald en is bij code E een fout rekeningnummer vermeld. Het juiste nummer is: NL26INGB0000441290. De Belastingdienst stuurt u in juli 2022 een nieuw overzicht met de openstaande coronaschulden per 1 april 2022 met een correcte berekening van de invorderingsrente. Daarbij wordt tevens het maandbedrag vermeld dat u vanaf 1 oktober 2022 in vijf jaar zult moeten terugbetalen. Er is een kans dat de terugbetalingstermijn nog wordt verlengd. De Tweede Kamer heeft daar namelijk om verzocht. Staatssecretaris Van Rij heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een generieke verlenging van de terugbetalingstermijn, maar laat het aan de Tweede Kamer om hierover te beslissen. Dat was op het moment van schrijven van deze bijdrage nog niet gebeurd. 

Tip

Vastrecht kan helpen met een betalingsregeling af te spreken met de fiscus. 

 

Bijzonder uitstel van betaling en aanslagen 2022

In februari jl. berichtte de Belastingdienst dat de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (Vpb) 2022 volledig onder het bijzonder uitstel van betaling konden vallen. De Belastingdienst is hier inmiddels op teruggekomen. Belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt, moet u tijdig betalen. Dit geldt ook voor de voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022 als de uiterste betaaldatum van de eerste termijn op of na 1 april 2022 ligt. Deze aanslagen vallen dus niet onder het bijzonder uitstel van betaling en worden niet meegenomen in de betalingsregeling die op 1 oktober 2022 start. Ook moet u weer tijdig betalen op aanslagen waarvoor op of na 1 april 2022 aangifte wordt (is) gedaan. 

Is schuldsanering een optie?

Misschien verwacht u niet aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Schuldsanering zal dan mogelijk nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw onderneming daarna weer levensvatbaar wordt. Daarvoor bestaan in beginsel twee mogelijkheden: minnelijke sanering of via een zogenoemde WHOA-procedure. Bij een minnelijke (ook wel onderhandse) schuldsanering, maakt u 1-op-1 afspraken met uw schuldeiser(s) om tot minder financiële druk te komen. Nadeel van deze vorm van sanering is dat vaak een deel van de schuldeisers niet zal willen meewerken, of alleen wil meewerken als alle schuldeisers meewerken.

Het alternatief is het WHOA-schuldsaneringstraject. WHOA staat voor de Wet homologatie onderhands akkoord. Het is een formeel traject waarbij de niet-welwillende schuldeisers door een rechter gedwongen kunnen worden om alsnog akkoord te gaan met een schuldsanering.

Afhankelijk van de situatie zijn er, met name voor u als IB-ondernemer nog andere mogelijkheden om tot schuldsanering te komen. U kunt hierbij denken aan de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen), de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige).  

Tip

Schuldsanering is vrijwel niet mogelijk zonder financiële middelen en juridische begeleiding. Bovendien kost het veel tijd en moeite: een schuldsaneringstraject duurt al gauw tussen de 3 en 9 maanden. Laat u daarom tijdig informeren en adviseren over schuldsanering als (reële) oplossing voor uw betalingsprobleem. 

 

Wees op tijd met het omzetten oudedagsreserve in lijfrente voor premietak in 2021

Wilt u uw oudedagsreserve omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar en de lijfrentepremie nog in de IB-aangifte 2021 in aftrek brengen? Zorg er dan voor dat u de premie op tijd betaalt. De lijfrentepremie is nog aftrekbaar in 2021 als u de premie uiterlijk vóór 1 juli 2022 heeft betaald. Het is toegestaan om in het jaar waarin u uw onderneming staakt, nog een bedrag toe te voegen aan de oudedagsreserve. Dit bedrag moet u dan wel mede gebruiken voor een lijfrente. Ook aan de overige voorwaarden voor toevoeging aan de oudedagsreserve moet u hebben voldaan. Vraag uw adviseur of u hieraan voldoet.

 

Zet tijdig stakingswinst om in lijfrente voor premieaftrek in 2021

Heeft u uw onderneming in 2021 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek  claimen? Zorg er dan voor dat u de premie uiterlijk vóór 1 juli 2022 hebt betaald. U mag de stakingslijfrentepremie dan in mindering brengen op het inkomen in het stakingsjaar. De aftrek is wel gemaximeerd. De hoogte hangt onder meer af van uw leeftijd op het stakingsmoment, de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid, of de staking het gevolg is van uw overlijden en van de ingangsdatum van de lijfrente-uitkeringen.

 

Ondernemersloket sancties Rusland

Drijft u handel met Rusland? In dat geval heeft u te maken met de gevolgen van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd. U kunt bijvoorbeeld niet meer leveren aan uw afnemers in Rusland, omdat uw goederen onder de exportcontrole vallen. Ook weet u wellicht niet voor welke bedrijven en personen de sancties precies gelden. Enkele banken zijn bovendien afgesloten van het betalingssysteem SWIFT. Hierdoor zijn betalingen naar deze banken niet mogelijk. Daar komen allerlei logistieke problemen nog eens bij. Om uw vragen te beantwoorden en voor het verkrijgen van actuele informatie en advies is het Ondernemersloket sancties Rusland geopend. Ook vindt u er antwoorden op de meest gestelde vragen.

 

Betaaltermijnen grootbedrijven aan mkb verkort

Bent u mkb-ondernemer of zzp’er en levert u goederen of verricht u diensten aan grote ondernemingen? U moet dan mogelijk ongewenst lang wachten op de betaling. Dit blijkt ook uit de (anonieme) meldingen die zijn gedaan bij het meldpunt van de Autoriteit Consument & Markt over het betaalgedrag van grote ondernemingen. Dat komt mede door de uitzonderingsmogelijkheid die de huidige wettelijke regeling biedt voor incidentele complexe situaties. In de praktijk gebruiken grote ondernemingen deze uitzondering om toch langere betaaltermijnen met hun mkb-schuldeisers af te spreken. Die grote afnemer is vaak heel belangrijk voor u, dus u kunt zich hier moeilijk tegen verzetten. U bent in wezen de grote onderneming renteloos aan het voorfinancieren, terwijl u zelf in de problemen komt. 

Maar het goede nieuws is dat hierin binnenkort verandering komt. De maximale betaaltermijn die grote ondernemingen mogen hanteren in hun overeenkomsten met mkb-bedrijven en zzp’ers, wordt namelijk verkort van 60 naar 30 dagen. De betaaltermijn wordt daarmee gelijk aan die van de overheid en geldt na inwerkingtreding van de wet direct voor nieuwe overeenkomsten. Voor bestaande overeenkomsten wordt de verkorting van de betaaltermijn van toepassing op overeenkomsten die bestaan 1 jaar na het tijdstip waarop de wet in werking treedt. De wet treedt op 1 juli 2022 in werking.