070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor de ondernemer

 

Samenwerken in een maatschap

Wanneer u wilt samenwerken met andere zelfstandige ondernemers, is het belangrijk om de juiste samenwerkingsvorm te kiezen. U heeft de keuze uit verschillende rechtsvormen, zoals een bv, een vennootschap onder firma of een maatschap. Een ‘maatschap’ kan interessant zijn wanneer u wilt gaan samenwerken met andere ondernemers die een zelfstandig beroep uitoefenen, zoals advocaten, tandartsen, fysiotherapeuten, accountants en logopedisten. Een voordeel van een maatschap is dat iedereen zijn eigen beroep kan blijven uitoefenen en toch kan samenwerken. Daarnaast is het oprichten van een maatschap ook relatief eenvoudig. U heeft er ook geen notaris voor nodig (zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij een bv). Maar er kleven ook nadelen aan een maatschap. Zo kan de aansprakelijkheid een nadeel vormen. Naast de maatschap kunnen namelijk ook de individuele maten zelf aansprakelijk worden gehouden.

Tip
Overweegt u om te gaan samenwerken in de vorm van een maatschap? Maak dan zeer duidelijke afspraken met de andere toekomstige maten over de gewenste samenwerking. Dit kan spanningen en onduidelijkheden in de toekomst voor een groot deel voorkomen. 

 

Dien tijdig suppletieaangifte in

Een suppletieaangifte moet u indienen, zodra duidelijk is dat er te weinig of te veel btw is betaald. Heeft u te weinig btw betaald? Dan bent u belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit kunt u voorkomen door de suppletieaangifte in te dienen binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar. Er wordt dan namelijk geen belastingrente berekend, mits de suppletie een vrijwillige verbetering is. Bedragen tot € 1.000 mag u verrekenen in de eerstvolgende btw-aangifte. Daarvoor hoeft u dus geen suppletieaangifte te doen. Let wel, een suppletieaangifte kunt u alleen digitaal indienen.

Tip
Sinds 1 januari 2024 bedraagt de belastingrente 7,5%. Hebt u te weinig btw betaald over 2023? Zorg er dan voor dat u de suppletieaangifte uiterlijk 31 maart 2024 hebt ingediend, anders gaat u vanaf 1 april 2024 belastingrente betalen. Wilt u dat de suppletie geldt als een vrijwillige verbetering, dan is het sowieso zaak om zo snel mogelijk een suppletieaangifte in te dienen, zodra u weet dat uw onderneming te weinig btw heeft betaald

 

Einde nadert voor versoepeld saneringsbeleid

Op 1 april 2024 komt er een einde aan het soepele saneringsbeleid van de Belastingdienst voor de invordering van belastingschulden. Dit beleid houdt onder andere in dat de Belastingdienst genoegen neemt met hetzelfde uitkeringspercentage dat aan concurrente schuldeisers toekomt (100% in plaats van 200%). Voor schuldeisers wordt het daardoor aantrekkelijker om deel te nemen aan een akkoord. Levensvatbare bedrijven krijgen zo een betere kans om te blijven bestaan. 

Hebt u betalingsachterstand opgelopen, zorg er dan voor dat u inzicht krijgt in de financiële situatie van uw onderneming, zodat u weet waar u aan toe bent. Neem contact op met de Ontvanger van de Belastingdienst en speel open kaart. Nu de Belastingdienst nog met minder genoegen neemt, zijn uw overige schuldeisers mogelijk eerder bereid tot het sluiten van een akkoord. 

 

Voorkom een faillissement met de WHOA

 Verkeert uw bedrijf in zwaar weer en dreigt het failliet te gaan? Zorg er in dat geval voor dat er afspraken worden gemaakt met schuldeisers en laat die goedkeuren door een rechter. Met behulp van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan een regeling worden getroffen zonder dat alle schuldeisers akkoord zijn. Zodra een akkoord is aangeboden, kan de rechtbank worden verzocht om een afkoelingsperiode. Tijdens deze periode kunnen schuldeisers bijvoorbeeld geen beslag leggen op bezittingen uit het bedrijfsvermogen. Verder mag de bank geen schulden verrekenen met het saldo op de bankrekening. Hier zal de rechter eerst toestemming voor moeten geven.

Akkoord goedkeuren
Komt u er niet uit met uw schuldeisers, dan kan de rechtbank alsnog een akkoord goedkeuren (homologeren). Dit akkoord geldt dan automatisch voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders, dus ook voor schuldeisers die niet instemmen met het akkoord. Om een akkoord van de rechtbank te krijgen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Zo moet uw bedrijf de schulden niet meer kunnen betalen, terwijl het in principe wel winstgevend is. Verder moet het onderhands akkoord voor de schuldeisers gunstiger uitpakken dan een faillissement van het bedrijf. Van cruciaal belang is dat voldoende schuldeisers vóór het akkoord stemmen. 

Tip
Laat u bij dit juridische traject begeleiden door een deskundige. 

Tips voor de DGA

Leg afspraken met uw bv vast

U moet de afspraken die u met uw bv maakt schriftelijk vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst, een studieovereenkomst of een leenovereenkomst. In dit laatste geval zorg ervoor dat de voorwaarden in de leenovereenkomst zakelijk zijn. Leg daarin de afspraken over rente , aflossing en zekerheden vast. Zorg ook dat een aflossingsschema is opgenomen. Is uw lening van uw bv onzakelijk, dan kunt u een afwaardering op die lening niet ten laste van uw inkomen brengen. 

 

Beperk de stand van uw rekening-courant

De Belastingdienst controleert regelmatig de zakelijkheid van een rekening-courant bij de eigen bv. Uw aangifte voor de inkomstenbelasting en die van uw bv voor de vennootschapsbelasting worden daarbij beoordeeld in onderlinge samenhang. De rekening-courantverhouding met uw bv kan als onzakelijk worden aangemerkt als niet aannemelijk is dat u de schuld aan uw bv ooit aflost. Er heeft dan een definitieve vermogensverschuiving plaatsgehad van de bv naar u, waarvan u en uw bv zich bewust waren. De rekening-courant vormt dan een verkapte winstuitdeling, waarover u box-2-belasting verschuldigd bent. Laat de rekening-courant dus niet te hoog oplopen.

 

Eindelijk digitaal uw bv oprichten

Sinds 1 januari 2024 is het mogelijk om volledig digitaal een bv op te richten. De bv wordt opgericht met een digitale notariële akte die u ondertekent met een digitale handtekening. U hoeft als oprichter daarvoor niet meer fysiek voor een notaris te verschijnen; u kunt dit doen via een digitale audio-videoverbinding. De identificatie vindt plaats via een identificatiemiddel. De volledig digitale oprichting van uw bv is alleen mogelijk als de betreffende notaris is aangesloten op een speciaal door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) beheerd ‘centraal passeerplatform’. Hierop verschijnt u online voor de notaris via een audio-videoverbinding. Ook de identificatie en de digitale ondertekening vinden via dit systeem plaats. De digitale akte wordt via een digitale volmacht gepasseerd, waarna de oprichtingsakte door de KNB wordt bewaard.

Tip
Zijn er werknemers in uw bedrijf die nog vakantiedagen van het kalenderjaar 2023 niet hebben opgenomen? Informeer deze werknemers dan over de datum waarop die dagen vervallen én stel hen in staat om die dagen vóór 1 juli 2024 op te nemen. Zonder vervulling van deze voorwaarden kan er dus nog steeds een stuwmeer aan niet opgenomen vakantiedagen ontstaan.

In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot en met 6 februari 2024. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.