070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor de ondernemer:

  • Terugbetalingsregeling coronabelastingschuld versoepeld
  • Start stapsgewijze verhoging invorderingsrente
  • Check geldigheid modelovereenkomst
  • Tijd dringt voor voldoen aan Energielabel C kantoorpand

Terugbetalingsregeling coronabelastingschuld versoepeld

Hebt u als ondernemer tijdens de coronapandemie uitstel van betaling voor belastingschulden aangevraagd en gekregen? U zult dan vanaf 1 oktober 2022 de opgebouwde belastingschuld in 60 maanden moeten gaan aflossen. Daarover ontvangt u bericht van de Belastingdienst. In de kern gezonde ondernemingen kunnen problemen ervaren bij het aflossen van de belastingschuld. Daarom heeft het kabinet op twee punten het aflossingsbeleid versoepeld. Het wordt voor u mogelijk om de vastgestelde maandbedragen per kwartaal te gaan voldoen. En ondernemers met sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden kunnen gebruik maken van een incidentele betaalpauze. U kunt in aanmerking komen voor deze versoepelingen via een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst. Uw adviseur kan u daarbij behulpzaam zijn.

 

Let op!
U kunt alleen gebruik maken van de versoepelingen als u alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen tijdig voldoet.

 

Start stapsgewijze verhoging invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u invorderingsrente betalen. Tot eind juni 2022 was die rente bijna nul (0,01%). Maar sinds 1 juli 2022 wordt deze rente stapsgewijs weer verhoogd naar uiteindelijk het oude niveau van 4% van voor de coronacrisis. Op 1 juli jl. is de eerste stap gezet en is de invorderingsrente verhoogd naar 1%. Vervolgens wordt de rente met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 2% en op 1 juli 2023 naar 3% om uiteindelijk op 1 januari 2024 uit te komen op het oude niveau van 4%.

Hebt u bijzonder uitstel van betaling gekregen voor uw belastingschulden en voldoet u aan de voorwaarden voor de betalingsregeling? Dan hoeft u pas vanaf 1 oktober 2022 te beginnen met terugbetalen. Toch is het verstandig om eerder met betalen te beginnen als uw financiële situatie dat toelaat. Hoe later u begint, des te meer invorderingsrente u zult moeten betalen.

Check geldigheid modelovereenkomst

Sinds 2015 kunnen opdrachtgevers via goedgekeurde modelovereenkomsten zekerheid krijgen voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. De geldigheidsduur van deze modelovereenkomsten is in beginsel vijf jaar. Inmiddels zijn dus de nodige modelovereenkomsten verlopen. Is dat het geval, dan zal de Belastingdienst die overeenkomsten op 1 oktober 2022 verwijderen van zijn website. De andere overeenkomsten worden verwijderd zes maanden na de geldigheidsdatum. De verwijderde overeenkomsten worden wel bewaard, zodat ook na de verwijdering verlenging kan worden aangevraagd.

Verlenging aanvragen

Maakt u gebruik van een goedgekeurde modelovereenkomst, controleer dan de geldigheidsduur van deze overeenkomst. Dit vindt u op de downloadpagina van elke modelovereenkomst. Daarop staat ook de datum vermeld waarop de Belastingdienst de overeenkomst verwijdert. Is uw goedgekeurde overeenkomst verlopen, dan heeft u geen zekerheid bij het afsluiten van zo’n overeenkomst. Maar verlenging is mogelijk, ook van verwijderde overeenkomsten. Verlenging kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst door de opsteller van de overeenkomst. Bent u alleen gebruiker van de overeenkomst en is deze verlopen of verloopt deze binnenkort? Dan doet u er verstandig aan om de opsteller tijdig te vragen om een verlengingsverzoek in te dienen. Dat kan per e-mail naar modelovereenkomst@belastingdienst.nl waarbij de modelovereenkomst die moet worden verlengd, wordt meegestuurd. De e-mail moet daarnaast de volgende gegevens bevatten:

• nummer en datum van de te verlengen modelovereenkomst;
• in een bijlage de tekst van de te verlengen modelovereenkomst, eventueel met wijzigingen;
• de naam, het telefoonnummer en de RSIN of het btw-identificatienummer van de opsteller.

De opsteller krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van de Belastingdienst en binnen acht weken bericht over het verlengingsverzoek.

Tip
Als alternatief voor de verlopen modelovereenkomsten voor branches of beroepsgroepen kunt u ook gebruikmaken van een algemene modelovereenkomst.

Tijd dringt voor voldoen aan Energielabel C kantoorpand

Bezit of gebruikt u een kantoorpand dat groter is dan 100m2? Controleer dan welk energielabel dit pand heeft en hoe lang dit geldig is. Dit kunt u opzoeken op de website EP-online. Vanaf 1 januari 2023 moeten deze kantoorpanden namelijk minimaal Energielabel C hebben. Is dat dan niet het geval, dan mag het pand niet meer worden gebruikt als kantoor. Voldoet het pand nu niet aan de voorwaarden van dit energielabel, dan heeft de eigenaar van het pand nog maar weinig tijd om maatregelen te treffen. Hij of zij doet er verstandig aan om energieadviseur in te schakelen die een inschatting kan maken van de energiezuinigheid van het kantoor en de energiebesparende maatregelen die nodig zijn om op 1 januari 2023 te voldoen aan Energielabel C.

Subsidies

Bent u eigenaar van een kantoorpand dat aan deze verplichting moet voldoen? In dat geval is het goed om te weten dat u van verschillende subsidies en stimuleringsregelingen gebruik kunt maken.

U moet hierbij onder meer denken aan de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), de Subsidie stimulering Duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Daarnaast zijn er soms regionale of lokale subsidies beschikbaar.

Financiering verduurzaming

Moet u verduurzamingsmaatregelen treffen om te voldoen aan de verplichting per 1 januari 2023, dan heeft u voor deze investeringen mogelijk behoefte aan financiering. Weet dan dat banken en vastgoedfinanciers steeds vaker hogere eisen dan Energielabel C stellen. Dat kan ook van belang zijn als u een pand wilt kopen. Welke investeringen zijn er op middellange termijn te verwachten om straks ook aan de vereisten voor een financiering te kunnen voldoen? Is dit wel rendabel en wat zijn de beste manieren om de financiering te regelen? Mocht u behoefte hebben aan advies, vraag een financieringsspecialist om u verder te helpen.

Belang huurders

Bent u huurder van een kantoorpand, dan heeft u natuurlijk belang bij het tijdig voldoen aan deze verplichting. Het pand mag anders vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Om eenvoudig te bepalen of uw kantoorpand aan de verplichting moet voldoen, heeft de RVO een handige beslisboom gemaakt.

Tip
Gaat u dit jaar een kantoorpand huren of uw huidige huurcontract verlengen, maak dan met de verhuurder afspraken over het voldoen aan deze verplichting en over de gevolgen als niet tijdig aan deze verplichting is voldaan.

 

In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot en met 9 augustus 2022. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.