070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor de DGA

  • Turboliquidatie wordt minder eenvoudig
  • Tijdelijke oudedagslijfrente-uitkering gemaximeerd
  • Wanneer zijn pensioensuitkeringen uit uw eigen bv belast?

Turboliquidatie wordt minder eenvoudig

Overweegt u uw bv te beëindigen zonder faillissement, houd dan rekening met nieuwe wetgeving die eraan komt waardoor een turboliquidatie minder eenvoudig wordt. Via een turboliquidatie kan een rechtspersoon relatief gemakkelijk worden ontbonden. De vennootschap wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel zonder onderzoek van derden. Ook wordt er geen curator aangesteld. Schuldeisers moeten zelf actie ondernemen, bijvoorbeeld door de vereffening te heropenen of het faillissement aan te vragen. Dat brengt kosten met zich mee die meestal niet kunnen worden verhaald. De nieuwe wetgeving moet de positie van schuldeisers verbeteren.

Nieuwe regels

Volgens de nieuwe regels wordt de bestuurder van een rechtspersoon onder andere opgedragen om financieel verslag te doen bij de Kamer van Koophandel over de situatie van de rechtspersoon op het moment van de liquidatie. Alle schuldeisers moeten over deze stap worden ingelicht. Verder wordt in het conceptwetsvoorstel een financiële verantwoordings- en bekendmakingsplicht voor bestuurders geïntroduceerd. Deze plicht houdt onder meer in dat de balans en staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, wordt gedeponeerd bij het Handelsregister. Dit moet de transparantie van de turboliquidatie vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers verbeteren en moet het mogelijk maken om misbruik ervan effectiever te bestrijden. Zo kan bij misbruik aan een bestuurder een civielrechtelijk bestuursverbod worden opgelegd. Dit betekent dat deze persoon geen bestuurder meer kan worden bij een andere rechtspersoon. Bovendien wordt in het conceptwetsvoorstel niet nakoming aangemerkt als een economisch delict.

Tip

De nieuwe regels voor een turboliquidatie verbeteren de positie van schuldeisers. Wilt u gebruik maken van een turboliquidatie, houd dan bij uw planning rekening met deze nieuwe wetgeving. Wanneer de wet in werking treedt is weliswaar nog niet bekend, maar dit zal waarschijnlijk niet lang meer duren.

 

Tijdelijke oudedagslijfrente-uitkering gemaximeerd

Stel, u hebt een lijfrentevoorziening op de balans van uw bv staan, die op dit moment € 80.000 bedraagt. Aangezien u uw AOW-leeftijd heeft bereikt, wilt u graag lijfrente-uitkeringen gaan ontvangen van uw bv. Gelet op de hoogte van de voorziening, wilt u een tijdelijke uitkering van 5 jaar bedingen. Daarnaast heeft u nog een lijfrente- verzekering bij een verzekeraar met een eindkapitaal van € 90.000. Ook dat kapitaal wilt u gebruiken voor een tijdelijke uitkering. Voor deze tijdelijke uitkeringen geldt in 2021 een maximaal uitkeringsbedrag van € 22.443.

Let op: dit maximum geldt voor de uitkering van de bv én de verzekeraar samen!

Tip

Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren over de regels rond tijdelijke oudedagslijfrentes. Laat een juiste berekening maken van de hoogte en looptijd van de uitkeringen, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Wanneer zijn pensioenuitkeringen uit uw eigen bv belast?

Inkomsten worden geacht niet alleen te zijn genoten als ze zijn betaald, maar ook als ze vorderbaar en inbaar zijn. Dat geldt ook ten aanzien van het recht op een pensioen uitkering uit uw eigen bv, zo blijkt uit recente rechtspraak. De zaak betreft een directeur-grootaandeelhouder (dga) die op jaarbasis recht heeft op een pensioenuitkering van ruim € 57.000 uit zijn eigen pensioen-bv. Hij geeft hiervan slechts € 8.500 aan in zijn aangifte inkomstenbelasting. De rest van de uitkering kan volgens hem niet worden betaald door de bv, omdat deze over onvoldoende middelen beschikt. De activa van de bv bestaan voornamelijk uit een hypothecaire vordering op de dga. De Belastingdienst én de rechter zijn van mening dat de betaling van de pensioenuitkeringen kan worden verrekend met de vordering. Daarmee zijn de uitkeringen vorderbaar, inbaar en dus ook belast.