070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor de DGA

  • Een bv in coronatijd
  • De dga en de Tozo
  • DGA-loon vaak niet vergoed uit NOW-regeling
  • Tijdelijk lager gebruikelijk loon
  • Eerder verlies 2020 verrekenen
  • Uitstel beperking excessief lenen

Een bv in coronatijd

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u behoorlijk last hebben van de gevolgen van de coronacrisis. Evenals voor ondernemers in de inkomstenbelasting komt ook u voor enkele steunmaatregelen in aanmerking. We zetten de belangrijkste maatregelen en ontwikkelingen voor u op een rij.

De dga en de Tozo

Ook als u dga bent, komt u in aanmerking voor de Tozo, mits u voldoet aan de wettelijke eisen. Naast het voldoen aan het urencriterium (minimaal 1.225 uren per jaar, 23,5 uren per week voor uw onderneming werkzaam zijn), moet u volledige zeggenschap hebben in uw vennootschap en financiële risico’s dragen. U dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de vennootschap nu geen salaris kan uitbetalen.

DGA-loon vaak niet vergoed uit NOW-regeling 

De ‘Noodmaatregel Overbrugging ter behoud van Werkgelegenheid’ (NOW-regeling: zie verderop in de rubriek ‘Tips voor werkgever en werknemers’) neemt het loon voor de sociale verzekeringen uit tegenwoordige dienstbetrekking (SV-loon) als uitgangspunt voor het bepalen van de loonsom. Uw dga-loon zal daarom bij de NOW-aanvraag vaak niet meetellen voor deze loonsom. Dat is namelijk slechts het geval als u verplicht verzekerd bent voor de sociale werknemersverzekeringswetten in Nederland. Dat bent u meestal niet. Ook loon bij een vrijwillige verzekering voor de genoemde wetten, telt niet mee. Een vrijwillige verzekering voor u als dga in de zin van de Ziektewet heeft overigens voor u geen zin, omdat uw bv bij ziekte verplicht is om uw loon door te betalen.

Aanpassing NOW concernregels

Wilt uw bv voor de NOW-regeling in aanmerking komen, dan moet sprake zijn van ten minste 20% omzetverlies. Behoort uw bv tot een groep of concern, dan wordt het omzetverlies op groeps- of concernniveau bepaald. Het omzetverlies van de groep of het concern is dan voor alle loonheffingennummers bepalend of zij wel of niet voldoen aan de voorwaarde van ten minste 20% omzetverlies. Dit kan ertoe leiden dat de groep of het concern niet aan die voorwaarde voldoet en uw bv met een eigen loonheffingennummer, die wel aan die voorwaarde voldoet, toch ook geen aanspraak kan maken op de NOW-regeling. Dit gevolg vindt het kabinet ongewenst en daarom is dit aangepast. Daarbij blijft de hoofdregel ongewijzigd voor concerns die op concernniveau meer dan 20% omzetdaling hebben. Maar u kunt voor uw individuele bv onder voorwaarden toch subsidie voor uw loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van uw bv (i.p.v. op concernniveau), mits bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid dus niet.

Tijdelijk lager gebruikelijk loon

Als dga valt u onder de zogenoemde ‘gebruikelijkloonregeling’. De Belastingdienst veronderstelt dat u in beginsel ten minste een bepaald (fictief) loon geniet, ongeacht het loon dat u feitelijk hebt ontvangen. Uw (fictieve) loon wordt dan ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die bij u in dienst zijn;
  • € 46.000.

U mag normaliter slechts in heel bijzondere situaties een lager loon hanteren. Maar tijdens de coronacrisis wordt hierop een uitzondering gemaakt als u veel omzetverlies lijdt. Als uw bedrijfsresultaten (de omzet exclusief btw) door de coronacrisis zijn verslechterd, mag u een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen – evenredig aan de omzetdaling.

Let op

Als achteraf de impact op uw bedrijfsresultaat blijkt mee te vallen, kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat het gebruikelijk loon niet kan worden verlaagd. 

Eerder verlies 2020 verrekenen

Een andere fiscale maatregel betreft de geschatte verliezen van 2020. Die mag u dit jaar al als fiscale coronareserve verrekenen met de winst van 2019. De fiscale coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019. Zonder deze maatregel zou u het verlies van 2020 pas kunnen verrekenen met de winst van 2019 bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting over 2020, dus pas in 2021.

Uitstel beperking excessief lenen 

Eind vorig jaar zou er een wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer, die het buitensporig lenen bij de eigen bv gaat beperken. Daarbij zou in beginsel het lenen bij de eigen bv boven een bedrag van € 500.000 vanaf 2022 belast worden als inkomen uit aanmerkelijk belang. Inmiddels is bekendgemaakt dat de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel wordt uitgesteld tot 1 januari 2023.

Tip

Heeft deze maatregel voor u gevolgen? Inventariseer dan uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? Zorg er dan voor dat u de schuldenlast vóór 2023 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000.


In dit blog is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 1 mei 2020. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.