070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Het Belastingplan 2024 is aangenomen. Naar aanleiding van verschillende amendementen en moties zijn er wijzigingen op eerdere berichtgeving. Mocht u willen weten of deze aanpassingen gevolgen hebben voor uw concrete situatie, dan kunt u contact met ons opnemen.

1. Versobering belastingvrij uitkeren loon aan buitenlandse werknemers

De 30%-regeling, de mogelijkheid om een deel van het loon aan werknemers die uit het buitenland zijn aangetrokken belastingvrij uit te keren, wordt per 1 januari 2024 versoberd. Dit houdt het volgende in: de eerste 20 maanden mag een onbelaste vergoeding worden gegeven van 30% van het loon, de volgende 20 maanden van 20% en de laatste 20 maanden van 10%. Er geldt een overgangsregeling voor degenen die uiterlijk over het laatste loontijdvak van 2023 een vrijgestelde 30%-vergoeding genoten. Er is nog niet bekend hoe dit overgangsrecht eruit komt te zien.

Ook wordt de buitenlandse partiële belastingplicht per 2024 afgeschaft. Werknemers uit het buitenland zullen per 1 januari 2024 box 2 of 3 belasting gaan betalen. Ook hierbij komt overgangsrecht. De ingekomen werknemer die over het laatste loontijdvak 2023 gebruikmaakt van de 30%-regeling heeft tot en met 2026 nog de mogelijkheid te kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht.

1. Reduction of tax-free payment of wages to foreign empolees

The 30% ruling, the possibility of paying part of the salary tax-free to employees who have been recruited from abroad, will be reduced as of January the 1st 2024. This means the following: for the first 20 months, a tax-free allowance of 30% of the salary may be given, the next 20 months of 20% and the last 20 months of 10%. A transitional arrangement applies to those who received an exempt 30% allowance for the last pay period of 2023 at the latest. It is not yet known what this transitional arrangement will look like.

The foreign partial tax duty will also be abolished as of 2024. As of January the 1st 2024, employees from abroad will start paying box 2 or 3 tax. There will be a transitional arrangement. The incoming employee who makes use of the 30% ruling for the last wage period 2023 still has the option of opting for partial foreign tax duty up to and including 2026.

2. Wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen

Per 1 januari 2025 is bij bedrijfsopvolging de waarde van de onderneming tot €1.500.000 vrijgesteld voor 100% (dit was tot €1.205871). Boven €1.500.000 is 75% vrijgesteld (dit was 83%).
Een andere wijziging is de versoepeling van de verwateringsregeling. De schenker of erflater die een indirect aanmerkelijk belang heeft van ten minste 5% kan de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten toepassen. Is het belang lager dan 5% dan kunnen zij op dit moment gebruikmaken van de zogeheten verwateringsregeling, maar daarvoor is een minimaal percentage van 0,5 vereist. Door het amendement vervalt per 1 januari 2025 de voorwaarde van ten minste 0,5% als de verkrijger een bloed- of aanverwant in de neergaande lijn is. Hierdoor kunnen oude familiebedrijven toegang blijven behouden tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, ook als de belangen al vergaand zijn verwaterd.

3. Twee box-2-tarieven

Met ingang van 1 januari 2024 gaan er in box-2 twee tarieven gelden: 24,5% tot € 67.000 (bij fiscale partners € 134.000) en 33% daarboven. Het huidige box-2 tarief is 26,9%.

4. Verhoging box-3 tarief

Het tarief in box-3, de belasting op vermogensinkomsten, gaat vanaf 1 januari 2024 omhoog naar 36%. Effectief is de heffing over box 3 bezit, anders dan banksaldi, vanaf januari 2024, 2,17%. In 2023 is de effectieve heffing nog 1,97%.

Voor banksaldi is de heffing 2023 effectief 0,12%; het forfaitaire rendement 2024 van de banksaldi is nog niet bekend gemaakt.

Het aandeel in het reservefonds van de VvE en de gelden die zijn gestald op de derdenrekening bij de notaris of de deurwaarder kwalificeren niet langer als overige bezitting, maar als banktegoed.

De huidige regeling geldt tot en met 2026, want vanaf 2027 komt er een geheel nieuwe regeling.

5. Afschaffing giftenaftrek

Het plan om vanaf 2024 de fiscale aftrek voor giften in de vennootschapsbelasting onder de €100.000 af te schaffen, is van de baan.

6. Beperking lenen bij eigen vennootschap

In de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is opgenomen dat de DGA die te veel leent bij de eigen BV, hierover belasting moet betalen. Voorheen was het mogelijk tot € 700.000 te lenen zonder dat het excessief lenen is. Het eerste meetmoment is 31 december 2023. Deze drempel wordt in 2024 verlaagd naar € 500.000. Wie nu koerst op afbouw van schulden tot € 700.000 voor eind 2023 heeft volgend jaar dus nog een extra slag te maken.

7. Opvoeren onkosten bij BTW vrijgestelde activiteiten

Wanneer in de BV of eenmanszaak sprake is van BTW vrijgestelde activiteiten, dan kunt u BTW op onkosten geheel of ten dele niet terugvragen. Beleggen van vermogen is een BTW-vrijgestelde activiteit en dit heeft invloed op de BTW-teruggaaf als het een kernactiviteit betreft gezien de invloed op het resultaat. Een bijzonder voorbeeld is een notaris die rente ontving op de derdengeldrekening. Door een regeling binnen het notarisambt hoeven notarissen ontvangen rente over de gelden die zeer kort op de kwaliteitsrekening hebben gestaan niet te vergoeden aan de gerechtigden tot die gelden. Door deze regeling heeft een notariskantoor met een grote vastgoedpraktijk over meerdere jaren in totaal bijna € 350.000 aan rente ontvangen. Het Hof heeft geoordeeld dat de ontvangen rente behoort tot de omzet die is vrijgesteld van omzetbelasting zodat niet alle voorbelasting bij het notariskantoor aftrekbaar is.
Deze kwestie speelt bijvoorbeeld bij oude pensioen- of stamrecht-BV’s die mede worden gebruikt voor consultancywerk.

 

In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot en met 31 oktober 2023. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kan je altijd contact met ons opnemen.