070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

17 Eindejaarstips van Vastrecht

Het jaar goed afsluiten? Het kan nog! Wij hebben 17 tips opgesteld om 2022 goed te starten.

 • Minder belastingvoordeel voor aftrekposten
 • Voeg aftrekposten samen
 • Voorkom de hoge box 3-heffing
 • Los kleine schulden in box 3 af
 • Kies voor groene beleggingen
 • Aftrek studiekosten vervalt
 • Laat uw huwelijkse voorwaarden controleren
 • Voer het verrekenbeding uit van uw huwelijke voorwaarden
 • Betaal (hypotheek-)rente zes maanden vooruit!
 • Koop of verkoop eigen woning en de belastingheffing voor box 3
 • Maak gebruik van de schenkvrijstellingen
 • Schenk uw kind €55.996 belastingvrij
 • Vrije schenking eigen woning €105.302 in 2021
 • Schenk aan uw kleinkind
 • Leen geld aan uw kinderen voor huis of onderneming
 • Doe grotere privé-uitgaven nog dit jaar!
 • Betaal premies voor lijfrenten op tijd

1. Minder belastingvoordeel voor aftrekposten

Een heel aantal aftrekposten is niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief in de inkomstenbelasting, maar gemaximeerd tot een bepaald tarief. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aftrek van de eigenwoningrente en de persoonsgebonden aftrek zoals partneralimentatie. De afbouw van het aftrektarief vindt gefaseerd plaats: in 2021 is dat tegen 43%, in 2022 tegen 40% en in 2023 naar verwachting tegen 37,05%.

Tip! Probeer de schade te beperken door de aftrekposten zoveel mogelijk naar voren te halen: een aftrek in 2021 levert namelijk meer belastingvoordeel op dan een aftrek in een later jaar.

 

2. Voeg aftrekposten samen

Voor bepaalde aftrekbare kosten moet u rekening houden met een inkomensafhankelijke drempel. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw zorgkosten en de giften aan goede doelen. Het kan dan voordelig zijn om kosten naar voren te halen of juist uit te stellen, zodat u maar één keer te maken krijgt met een drempel in plaats van elk jaar.

Tip! Overweeg uw jaarlijks terugkomende giften om te zetten in een periodieke gift. Er geldt dan geen drempel.

 

3. Voorkom de hoge box 3-heffing

De box 3-heffing over spaargeld kan fors oplopen, ondanks dat u amper rente ontvangt. Het heffingsvrije vermogen in box 3 is per 1 januari 2022 € 50.650. Fiscale partners betalen tot een vermogen van € 101.300 geen belasting.

Tip! Aflossen van schulden in box 3 kan ook zinvol zijn als uw vermogen beperkt is en u geen belasting betaalt in box 3. U voorkomt daarmee namelijk hoge rentelasten.

 

4. Los kleine schulden in box 3 af

Het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting bestaat uit de waarde van de bezittingen min uw schulden. De schulden komen echter alleen in aftrek als ze meer bedragen dan € 3.200 (2021). Voor partners geldt het dubbele bedrag, dus een drempel van € 6.400. Heeft u kleine schulden die in box 3 vallen en beschikt u over voldoende vermogen, dan kunt u een fiscaal voordeel behalen door de schulden af te lossen. Zorg dat u dit heeft gedaan voor de peildatum van 1 januari 2022. Daarnaast bespaart u natuurlijk ook rente over de schulden, zodat u tweemaal voordeel heeft.

 

5. Kies voor groene beleggingen

Heeft u vermogen in box 3 waarover u inkomstenbelasting moet betalen, kijk dan ook eens of het voordelig is om te investeren in groene beleggingen. Er geldt namelijk een vrijstelling voor groene beleggingen in box 3. Op 1 januari van het jaar (peildatum) geldt een vrijstelling tot een gezamenlijke waarde van maximaal € 60.429 (2021) in box 3. Dit is het bedrag zonder partner. Voor partners geldt het dubbele bedrag, dus € 120.858. Daarnaast kunt u profiteren van een extra heffingskorting. U heeft namelijk recht op de heffingskorting voor groene beleggingen en die bedraagt 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.

 

6. Aftrek studiekosten vervalt

De aftrek van studiekosten is beperkt tot kosten die u maakt om in de toekomst (meer) inkomen te verwerven, inkomsten uit arbeid of winst. Het gaat hierbij om het college- of inschrijfgeld, de les-, cursus- en examengelden én de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen. Daarbij is computerapparatuur expliciet uitgesloten. Deze aftrek vervalt per 1 januari 2022. Probeer daarom zo veel mogelijk kosten in 2021 te maken, zodat u nog optimaal kunt profiteren van de aftrek.

Tip: overleg met uw werkgever of deze bereid is (een deel van) uw studiekosten te vergoeden. Uw eigen aftrek vervalt dan, maar werkgever kan deze kosten volledig in aftrek brengen.
Tip: Vanaf 1 maart 2022 kunt u het zogenoemde STAP-budget aanvragen bij UWV. Deze subsidie van maximaal € 1.000 per persoon vervangt de aftrek voor studiekosten.

 

7.  Laat uw huwelijkse voorwaarden controleren

De keuze voor een bepaald huwelijksgoederenregime wordt vaak bij het aangaan van het huwelijk bewust gemaakt en in de jaren daarna als vaststaand gegeven aanvaard. Door gewijzigde feiten en omstandigheden in de loop der tijd kan een ander huwelijksgoederenregime veel gunstiger zijn dan de indertijd gekozen regeling. Een periodieke heroverweging is daarom noodzakelijk, met name bij verandering in de gezins- of familiesituatie of bij een aanzienlijke vermogensstijging of -daling.

 

8. Voer het verrekenbeding uit van uw huwelijkse voorwaarden

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is er in uw huwelijksvoorwaarden een verrekenbeding opgenomen? Vergeet dan niet de verrekening met uw echtgenoot op te stellen. Als verrekening (over een reeks van jaren) achterwege is gebleven, dan kan dat bij overlijden of echtscheiding tot hoogst onaangename gevolgen leiden. Veelal wordt dan namelijk bij overlijden of echtscheiding aangenomen dat de partners in gemeenschap van goederen waren gehuwd.

Tip: Heeft u jarenlang verzuimd het periodiek verrekenbeding na te leven, neem dan contact op met ons op. Dergelijke verrekenbedingen moeten zo snel mogelijk worden ‘hersteld’. Met behulp van een vaststellingsovereenkomst en wijziging van de verrekening kunnen de bedoelingen van partijen alsnog worden gerealiseerd.

 

9. Betaal (hypotheek-)rente zes maanden vooruit!

Als uw inkomen in 2022 lager zal zijn dan dit jaar, dan kan het voordelig zijn om (hypotheek)rente op uw eigen woning nog dit jaar vooruit te betalen. De renteaftrek in 2021 vindt nog plaats tegen een aftrektarief van maximaal 43%, in 2022 is dat 40%. Vooruitbetaalde rente die (contractueel) betrekking heeft op de periode tot 30 juni 2022 is in 2021 volledig aftrekbaar. Door de (hypotheek)rente dit jaar 6 maanden vooruit te betalen, krijgt u eerder en meer belasting terug over de vooruitbetaalde rente. Daarnaast bespaart u ook nog belasting in box 3, omdat u op 1 januari minder vermogen hebt.

 

10. Koop of verkoop eigen woning en de belastingheffing in box 3: vóór of na 31 december 2021?

Als u uw eigen woning binnenkort gaat verkopen, is het voordelig om de eigendomsoverdracht uit te stellen tot ná de jaarwisseling als u nog geen andere eigen woning heeft gekocht waarvoor u de verkoopopbrengst van uw huidige woning wilt aanwenden. Als u uw woning nog dit jaar verkoopt en notarieel levert, behoort de opbrengst tot het vermogen in box 3. Door pas ná de jaarwisseling uw woning te leveren, blijft dit per 1 januari 2022 buiten aanmerking voor de vermogensrendementsheffing.

Als u een eigen woning wilt gaan kopen en dat huis voor een flink bedrag met eigen vermogen wilt betalen, geldt het omgekeerde. In dat geval gaat uw vermogen in box 3 over naar box 1, waardoor het juist gunstig is om nog vóór de jaarwisseling de woning te laten leveren.

 

11. Maak gebruik van de schenkvrijstellingen

De twee bekendste vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen zijn de jaarlijkse vrijstelling (van € 6.604 in 2021) én de eenmalig verhoogde vrijstelling (van € 26.881 in 2021). Die verhoogde vrijstelling kan slechts éénmaal worden benut, voor een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar jong is. Bent u vergeten om uw zoon of dochter tijdig – vóór hun 40e – een ‘grote’ vrijgestelde schenking te doen? Als de (huwelijks-)partner van uw kind nog geen 40 jaar is, dan kunt u ook gebruikmaken van deze vrijstelling bij een schenking aan uw kind.

Tip: de jaarlijkse vrijstelling is in 2021 tijdelijk verhoogd met € 1.000 in verband met de coronacrisis. In 2022 wordt deze vrijstelling weer lager. Maak dit jaar dus nog gebruik van deze tijdelijk verhoogde jaarlijkse vrijstelling!

 

12. Schenk uw kind € 55.996 belastingvrij!

Ouders kunnen een kind in 2021 eenmalig € 55.996 belastingvrij schenken voor het volgen van een studie. Om deze vrijstelling te kunnen benutten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het kind moet ten tijde van de schenking tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn;
 • de schenking moet in één jaar plaatsvinden, tot maximaal € 55.996;
 • het kind moet het bedrag van de schenking gebruiken voor het betalen van de kosten van een studie of een opleiding voor een beroep waarvan de kosten aanzienlijk meer zijn dan gebruikelijk;
 • de bestemming van het geschonken bedrag moet in een notariële akte zijn vastgelegd en binnen twee jaar daaraan zijn besteed.

 

13. Vrije schenking eigen woning: € 105.302 in 2021

In 2021 kan iedereen eenmalig € 105.302 belastingvrij schenken voor een eigen woning. Om deze vrijstelling te kunnen benutten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • de begiftigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn;
 • hij moet de schenking gebruiken voor de koop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld (of restschuld), dan wel besteden aan de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning;
 • De verruimde vrijstelling geldt zowel binnen als buiten de directe familiesfeer. De schenking mag plaatsvinden over maximaal drie opeenvolgende kalenderjaren.

 

14. Schenk aan uw kleinkind

Voor schenkingen aan kinderen geldt een reguliere jaarlijkse vrijstelling van € 6.604 (bedrag voor 2021), voor een schenking aan een kleinkind is dat € 3.244. U kunt een schenking aan uw kind (tot het bedrag van de wettelijke vrijstelling) ook combineren met een vrijgestelde schenking aan uw kleinkinderen. U schenkt in dat geval aan uw kind het totale bedrag van de vrijstellingen voor het kind én kleinkind van € 9.848 (€ 6.604 + € 3.244), onder de last dat uw kind € 3.244 schuldig erkent aan het kleinkind. Uw kind krijgt zo zonder schenkbelasting de beschikking over het totale bedrag; de schuldigerkenning aan zijn kind (het kleinkind) kan hij op een passend tijdstip – mits bij leven – afwikkelen.

 

15. Leen geld aan uw kinderen voor huis of onderneming

Is uw kind voornemens een huis te kopen of een onderneming te starten? Dan is het wellicht voor u en uw kind gunstig hiervoor een lening te verstrekken. Voor u vormt de lening een bezitting in box 3. Bij u wordt de waarde van de vordering op uw kind in box 3 belast tegen een belastingtarief van maximaal 1,71% in 2022, ongeacht de hoogte van de overeengekomen rente. Voor uw kind vormen de rente en kosten van de geldlening aftrekbare kosten, die tegen een veel hoger belastingtarief in aftrek komen.

Tip: U kunt uiteraard de door uw kind betaalde rente ook weer onbelast terugschenken als u gebruik maakt van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Zo worden de lasten van de financiering van uw kind nog lager.

 

16. Doe grotere privé-uitgaven nog dit jaar!

Als u dit jaar in privé nog een nieuwe auto of een nieuwe inboedel voor uw woonkamer koopt, bespaart u belasting in box 3. Dergelijke bezittingen behoren namelijk niet tot de grondslag voor de vermogensrendementsheffing. Dat betekent dat als u de aankoop voor bijvoorbeeld € 50.000 nog dit jaar afwikkelt, uw vermogen in box 3 op 1 januari 2022 met € 50.000 is verminderd, terwijl u de waarde van verkregen auto of inboedel niet in box 3 hoeft aan te geven. Dat bespaart u belasting in box 3..

 

17. Betaal premies voor lijfrenten op tijd

Heeft u een extra potje nodig voor uw oude dag, dan is een lijfrente een goede optie. Met een lijfrente kunt u sparen voor extra inkomen naast of in plaats van pensioen. De betaalde premie of inleg mag u aftrekken. Wilt u de premies aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2021, dan moet u de lijfrentepremie of inleg wel vóór 31 december 2021 betalen.