070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor werkgevers en werknemers

Feitelijk belaste kosten niet in aftrek beperkt

Bepaalde kosten zijn in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting slechts beperkt aftrekbaar. Deze aftrekbeperking geldt ook als de vergoedingen en verstrekkingen tot het belastbaar loon behoren, maar hierover geen loonbelasting is afgedragen, omdat een gerichte vrijstelling van toepassing is of de vergoeding ten laste van de vrije ruimte is gebracht. Slechts als de vergoedingen bij u of uw werknemer feitelijk zijn belast, zijn dergelijke kosten niet in aftrek beperkt. Dit is onlangs in de rechtspraak beslist in de zaak van een supermarkt die maaltijden, consumpties, personeelsfeesten en werkkleding vergoedde of verstrekte aan de werknemers. Kosten voor het verstrekken van voedsel aan personeel zijn volledig aftrekbaar, voor zover bij de werknemer loon in natura in aanmerking wordt genomen. De aftrekbeperking is slechts van toepassing voor zover de gemaakte kosten van voedsel het in aanmerking te nemen loon in natura overtreffen. De kosten zijn dus volledig aftrekbaar voor zover er daadwerkelijk loonbelasting is betaald.

Vergaande administratieve lasten
Deze uitspraak leidt voor u als werkgever tot vergaande administratieve lasten, vooral als u geen gerichte vrijstellingen toepast en de vrije ruimte wordt overschreden en u dus eindheffing moet betalen. Hoe bepaalt u dan welke bestanddelen al dan niet ten laste van de vrije ruimte worden gebracht? De Belastingdienst opperde al eens dat niet beperkt aftrekbare kosten dan eerst ten laste van de vrije ruimte mogen worden gebracht. Vanwege overschrijding van de vrije ruimte zouden dan beperkt aftrekbare kosten met eindheffing worden belast, waardoor ze alsnog aftrekbaar zijn. Maar dan nog is dit een bewerkelijke exercitie. Tegen de besproken uitspraak is overigens geen cassatie ingesteld bij de Hoge Raad, de hoogste rechter.

‘Werken waar je wilt’ van de baan

De huidige wetgeving biedt geen recht op thuiswerken. Uw werknemers kunnen op grond van de ‘Wet flexibel werken’ wel een verzoek doen tot aanpassing van de arbeidsplaats. U kunt dit verzoek echter op elke grond afwijzen. Dit in tegenstelling tot een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur of werktijd. U kunt die verzoeken namelijk uitsluitend afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De Tweede Kamer nam in 2022 al het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ aan, waardoor ook een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats niet meer op elke grond kon worden afgewezen. Maar de Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel onlangs verworpen. Ten aanzien van verzoeken om aanpassing van de arbeidsplaats blijft dus toch alles bij het oude.

Wie betaalt de winterbanden van de auto van de zaak?

Binnenkort worden de zomerbanden weer omgewisseld voor winterbanden. Bent u een werkgever van werknemers met een auto van de zaak? Dan is het van belang om te weten of u wel of niet de kosten hiervan voor uw rekening moet nemen. U bent daartoe niet verplicht. Het is wel mogelijk om in het leasecontract of met uw werknemer afspraken te maken over de vergoeding van winterbanden. Neemt u de kosten van de aanschaf, de plaatsing en de opslag van de winterbanden voor uw rekening? In dat geval zijn dit zogenoemde intermediaire kosten. Dit zijn kosten van de werkgever die de werknemer voorschiet en later terugkrijgt. U kunt deze kosten onbelast vergoeden. De vergoeding is geen loon voor de werknemer.

Tips voor elke elke belastingbetaler

Studiekosten van uw kind betalen: wel of geen schenkbelasting?

Studeren is duur. Studenten kunnen sinds kort weer basisbeurs krijgen, maar dat is bepaald geen vetpot. Vaak hebben zij een betaalde bijbaan nodig om rond te komen. Menig ouder betaalt daarom (een deel van) de studiekosten van zijn of haar kind(eren). Aan de Belastingdienst is de vraag gesteld of een kind schenkbelasting verschuldigd is als zijn ouders de studiekosten betalen. Hoe zit dat nu eigenlijk? U bent als ouder verplicht om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van meerderjarige kinderen die jonger zijn dan 21 jaar. Dit is een verplichting en geen vrijgevigheid. Schenkbelasting is daarom niet aan de orde.
Zodra uw kind 21 jaar is geworden, vervalt deze plicht voor u. De Belastingdienst is van mening dat in ‘reguliere gevallen’ het voortzetten van het betalen van de kosten van levensonderhoud en studiekosten van een voor de 21e verjaardag aangevangen studie doorgaans niet belast is. Maar wat zijn nu ‘reguliere gevallen’? Volgens de Belastingdienst moet het dan gaan om een niet bovenmatige studietoelage, behoeftigheid van het kind, gegoedheid van de ouders en voldoende studievoortgang. In dat geval voldoet u aan de morele verplichting die nu eenmaal verbonden is aan het hebben van kinderen. Het blijft dus aan de inspecteur om dit van geval tot geval feitelijk te beoordelen.

Vast huurcontract wordt weer de norm

De kans is groot dat het vaste huurcontract voor zelfstandige woonruimten weer de norm wordt. Het wetsvoorstel dat dit regelt is al aangenomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer beslist hierover binnenkort. Hierdoor wordt voorkomen dat huurders weer op straat komen te staan na een huurperiode van bijvoorbeeld twee jaar. Een contract voor bepaalde tijd kan immers nu nog, zonder opgave van redenen, worden beëindigd aan het einde van de huurtermijn. Maar een vaste huurovereenkomst betekent niet dat een verhuurder een huurder niet meer uit zijn huis kan zetten. In de wet staan op dit moment verschillende opzeggingsgronden op basis waarvan de verhuurder een huurcontract voor onbepaalde tijd alsnog kan opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld als:

  • de huurder achterloopt met de betaling van huur;
  • de huurder voor overlast zorgt in de huurwoning;
  • de verhuurder de woning nodig heeft voor dringend eigen gebruik;
  • de huurder niet instemt met een redelijk voorstel voor een nieuw huurcontract; of
  • er bouwplannen zijn op de plek van de woning.

Als ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, blijft tijdelijke verhuur in bepaalde gevallen nog mogelijk. Bijvoorbeeld in geval van proefsamenwonen, of omdat de verhuurder de woning nodig heeft voor een familielid.

Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag uw box-3-grondslag

Bepaalde belastingschulden verminderen niet de rendementsgrondslag van box 3. Dit kunt u omzeilen door een voorlopige aanslag aan te vragen en deze voor het einde van het jaar te betalen. Op de peildatum van box 3 (1 januari) heeft het bedrag van de aanslag zo toch de box-3-grondslag verlaagd. Maar deze vlieger gaat niet op als de inspecteur de aanslag niet tijdig oplegt, waardoor u niet voor het einde van het jaar kunt betalen. Dat vindt de staatssecretaris niet rechtvaardig. Hij keurt daarom goed dat als u vóór 1 november van het jaar schriftelijk om een (nadere) voorlopige aanslag heeft verzocht, de desbetreffende belastingschuld al per 1 januari van het volgende jaar (peildatum) als betaald wordt beschouwd bij de berekening van de box-3-grondslag. Dus ook als u de aanslag nog niet heeft betaald.

Laatste kans op STAP-budget

Op 15 november 2023 gaat om 10.00 uur voor de laatste keer het aanvraagloket open voor het STAP-budget. Vanaf 2024 wordt het STAP-budget namelijk afgeschaft. De helft van het vrijgevallen budget zal worden gebruikt voor de uitbreiding van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Deze subsidieregeling stimuleert het leren en ontwikkelen tijdens het werkzame leven om werknemers duurzamer inzetbaar te maken én te houden op de arbeidsmarkt. Vanaf 2024 mag deze regeling ook voor individuele scholing worden ingezet.
Het STAP-budget voor het laatste tijdvak is € 10 miljoen en kan alleen worden gebruikt voor scholing die opleidt tot een beroep. Dat wil zeggen dat alleen OCW-erkende opleidingen nog subsidiabel zijn voor het STAP-budget.

Tip
Het beschikbare budget is altijd in rap tempo op. Zorg er dus voor dat u op 15 november a.s. om 10.00 uur klaar zit met uw aanmeldbewijs om uw STAP-budget van € 1.000 direct veilig te stellen.

 

In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot en met 10 oktober 2023. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.