070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor de ondernemer

 

Zelfstandigenaftrek en parttime ondernemerschap

Hoewel de zelfstandigenaftrek de afgelopen jaren sterk is afgebouwd, is het nog steeds een belangrijke aftrekpost voor ondernemers. Om voor de aftrek in aanmerking te komen moet u voldoen aan voorwaarden. Zo moet u ten minste 1.225 uren hebben besteed aan werkzaamheden voor uw onderneming (circa 3 dagen per week). Tot deze werkzaamheden kunt u ook rekenen de reistijd en tijd besteed aan acquisitie. Deze werkzaamheden zijn immers ook (in)direct gericht op de zakelijke belangen van uw onderneming. Hetzelfde geldt voor de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten, zoals het beheren van de website van uw onderneming en het verzorgen van de administratie. De aan uw onderneming bestede uren kunt u aantonen met een urenstaat. Het is verstandig om de uren zo spoedig mogelijk nadat de werkzaamheden zijn verricht vast te leggen in de urenstaat. Het veel later opstellen wordt in de rechtspraak regelmatig afgeschoten, omdat de informatie niet gedetailleerd genoeg is.

Naast het minimumaantal uren dat u aan werkzaamheden voor uw onderneming moet hebben besteed, is er nog een voorwaarde waar u aan moet voldoen om van de zelfstandigenaftrek gebruik te kunnen maken: het grotendeelscriterium. Dit criterium schrijft voor dat u meer dan de helft van uw werktijd moet hebben besteed aan werkzaamheden voor uw onderneming. Dit criterium kan met name roet in het eten gooien als u een onderneming drijft naast een dienstbetrekking.

Tip
Het grotendeelscriterium geldt niet als u in een van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was.

 

Tijdig FOR of stakingswinst omzetten voor premieaftrek in 2023

Tot 2023 kon u pensioen opbouwen in de fiscale oudedagsreserve (FOR). Heeft u een FOR opgebouwd, dan mag u die nog volgens de oude regels omzetten in een lijfrente. Wilt u uw oudedagsreserve omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar en de lijfrentepremie nog in de IB-aangifte 2023 in aftrek brengen? Zorg er dan voor dat u de premie op tijd betaalt. De lijfrentepremie is nog aftrekbaar in 2023 als u de premie uiterlijk vóór 1 juli 2024 heeft betaald.

Stakingslijfrente
Heeft u uw onderneming in 2023 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek claimen? Zorg er dan voor dat u de premie uiterlijk vóór 1 juli 2024 heeft betaald. U mag de stakingslijfrentepremie dan in mindering brengen op het inkomen in het stakingsjaar. De aftrek is wel gemaximeerd. De hoogte hangt onder meer af van uw leeftijd op het stakingsmoment, de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid en van de ingangsdatum van de lijfrente-uitkeringen.

 

Tips voor de DGA

Benut overgangsrecht bij wijziging fonds voor gemene rekening

Een fonds voor gemene rekening (fgr) is een overeenkomst tussen meestal een beheerder van het fonds, een bewaarder van het fonds en participanten in het fonds. Die participanten brengen geld of vermogen in het fonds in, waarvoor zij participaties krijgen in het fonds. Het fonds belegt met het ingebrachte geld en vermogen. Voor elke participatie krijgt de participant een deel van de opbrengst van de beleggingen. Er zijn twee soorten fondsen voor gemene rekening: een besloten fgr en een open fgr. Een besloten fonds is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb) en een open fgr is dat wel. Dit fonds meldt zich hiervoor aan bij de Belastingdienst.

Vanaf 2025 sluit de definitie van een fgr aan bij de definitie van een beleggingsinstelling of instelling collectieve beleggingen in effecten (icbe), zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Dit heeft tot gevolg dat familiefondsen niet meer zullen kwalificeren als zelfstandig belastingplichtige voor de Vpb. Het fgr dat na de wijziging niet meer voldoet aan de definitie van fgr, wordt geacht op het tijdstip direct voorafgaand aan de wijziging alle vermogensbestanddelen aan haar participanten te vervreemden. Vanaf dat moment worden de resultaten in de participatie zelfstandig bij de participant in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betrokken. Er is gelukkig wel voorzien in een overgangsregeling, waarvan u in 2024 gebruik kunt maken. U stelt hiermee de belastingheffing uit over de meerwaarde op de over te dragen vermogensbestanddelen in het fgr.

In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot en met 3 mei 2024. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.