070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Hoe wordt u cliënt bij Vastrecht?

Wij stellen het op prijs dat u langs komt voor een kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan dat gesprek ontvangt u per post onze brochure, tarievenlijst en algemene voorwaarden. In het kennismakingsgesprek kan precies worden afgebakend welke werkzaamheden u van ons verwacht. Na afloop van de kennismaking ontvangt u van ons een welkomstbrief waarin onder andere de afgesproken werkzaamheden staan omschreven.

De beroepsethiek vergt dat wij uw eventuele voorgaande adviseur inlichten over het feit dat u overstapt naar ons kantoor. Deze inlichting van onze kant is tevens de aanzet tot een collegiaal overleg over een efficiënte overgang, zodat geen dubbel werk wordt gedaan en geen lacunes ontstaan.

Wij kunnen daadwerkelijk voor u aan het werk zodra wij een ondertekende cliëntverklaring hebben ontvangen en de benodigde legitimatie.

Opdrachtbevestiging en incassomachtiging

Wij vragen u een verklaring te ondertekenen waardoor vastligt dat u Vastrecht heeft ingeschakeld en dat de voorwaarden waaronder wij werken bij u bekend zijn:

Opdrachtbevestiging

Daarnaast kunt u een machtiging geven tot automatische incasso. Verplicht is dat niet, maar u bespaart daardoor de toeslag kredietbeperking die bij ontbreken van een machtiging op elke declaratie wordt vermeld. Met uw medewerking kunnen wij zo onze tarieven laag houden.

Download het machtigingsformulier

Cliëntacceptatie en WWFT

Net als bijvoorbeeld banken en notarissen is Vastrecht Belastingadvies en Family Office wettelijk verplicht om potentiële cliënten te screenen en het een en ander vast te leggen omtrent identiteit en omtrent de herkomst van vermogen. Dat moet zelfs voor een eenmalig advies. Wij vragen onze bestaande en toekomstige relaties om medewerking in dezen omdat we anders niet met elkaar aan de slag kunnen. Het onderzoek dat we moeten doen kost tijd. Omdat wij hechten aan transparante kosten, wordt voor dit onderzoek een apart bedrag berekend bij de start van onze relatie.

De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) verplicht Vastrecht om voorgenomen of uitgevoerde “verdachte” transacties te melden bij het meldpunt van de Financial Intelligence Unit Nederland. Als dat aan de orde komt, dan is het Vastrecht verboden de betreffende cliënt daarover te informeren.

PRIVACY, GEHEIMHOUDING, EN DE WWFT

Vastrecht vindt de bescherming van uw privacy van het grootste belang. Dat is immers de basis van de vertrouwensrelatie die wij met elkaar moeten hebben om tot kwalitatieve advisering te kunnen komen.
1. Welke gegevens verwerkt Vastrecht?
Vastrecht verwerkt persoonsgegevens. Dat wil zeggen: wij verzamelen, bewaren, raadplegen en gebruiken uw gegevens.

Vastrecht verwerkt uw gegevens. De daaruit voortkomende bestanden waarin deze gegevens zijn opgenomen, zijn niet aangemeld bij het college Bescherming Persoonsgegevens (CBP) omdat daartoe geen wettelijke verplichting bestaat. Wij houden uw gegevens echter zorgvuldig gescheiden van die van andere cliënten en wij waken ervoor dat uw gegevens niet via ons naar buiten komen, anders dan in het kader van onze dienstverlening aan u, of de wet.

2. Voor welke doeleinden gebruikt Vastrecht deze gegevens?
Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening waarvoor wij zijn ingeschakeld: voor het opstellen van uw belastingaangifte en voor advisering omtrent de vragen die u ons voorlegt. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt bij de vaststelling van onze declaraties.
Als onderdeel van onze rol als uw vaste adviseur gaan wij er soms toe over u pro-actief te adviseren. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om te bepalen voor welke spontane adviezen u in aanmerking komt.

Vastrecht gebruikt uw gegevens ook voor training en opleiding van personeel. Het kan voorkomen dat, wanneer u contact opneemt met Vastrecht, er wordt meegeluisterd door een collega om later het gesprek met de betrokken medewerker te kunnen analyseren om zo te kunnen zorgen dat Vastrecht-nmedewerkers zo klantvriendelijk en snel mogelijk uw vragen afhandelen.

3. Hoe worden gegevens van derden verwerkt?
Als u ons, ten behoeve van de advisering aan u, gegevens over derden verstrekt, worden die gegevens niet opgenomen in ons cliëntenbestand, maar uitsluitend opgeslagen in uw dossier bij Vastrecht. Deze gegevens en de adviezen waarbij zij zijn gebruikt, worden ook alleen aan u ter inzage gegeven, en niet aan deze derden. Dit geldt ook in familierelaties.
4. Welke veiligheidsmaatregelen treft Vastrecht?
Vastrecht maakt gebruik van geavanceerde technieken om haar bestanden en computersystemen te beveiligen en zorgt ervoor dat de veiligheid van het transport en de opslag van uw gegevens met waarborgen is omkleed. Alle papieren afval verlaat ons pand in versnipperde vorm.

De Vastrecht website biedt de mogelijkheid om door te klikken naar andere websites. Vastrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. U dient de privacy voorwaarden/ statements van deze websites zorgvuldig te lezen. De voorwaarden op deze sites kunnen afwijken van de voorwaarden van Vastrecht.

5. Hoe kan ik mijn gegevens corrigeren?
Om uw gegevens eenvoudig en snel te corrigeren kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor. In sommige gevallen zal het zo zijn dat Vastrecht u vraagt alsnog een brief te sturen om uw wijziging door te geven en hierbij een kopie te voegen van een geldig legitimatiebewijs.
6. Geheimhouding
Vastrecht houdt uiteraard alles wat zij van u weet geheim. In uitzonderlijke gevallen geldt ook binnen het eigen kantoor een beperking op het delen van informatie over cliënten. Belastingadviseurs hebben een informeel verschoningsrecht voor hun dossiers tenzij die dossiers aangiftegegevens bevatten. Daarom zijn bij ons op kantoor adviesdossiers en aangiftedossiers strikt gescheiden.
7. De WWFT
De wwft (Wet tegen Witwassen en Financiering van Terrorisme) verplicht ons om, zonder dat wij de cliënt hiervan in kennis mogen stellen, ongebruikelijke transacties aan te geven bij een meldpunt van de overheid dat vervolgens kan onderzoeken of sprake is van witwassen of van financiering van terroristische activiteiten.
8. Overige vragen of opmerkingen
Met bovenstaande uitleg hopen wij u inzicht te hebben gegeven in de wijze waarop Vastrecht haar privacybeleid invult en uitvoert. Als innovatief belastingadvies kantoor wil Vastrecht niet alleen voorop lopen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten, maar wil zij in uw en haar belang ook meegaan in de ontwikkeling op het gebied van privacybescherming. Als gevolg van deze nieuwe ontwikkelingen kan de inhoud van dit beleid van tijd tot tijd worden aangepast. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op!