070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor de ondernemer

Belastingdienst doet tijdelijk stapje terug bij saneringsakkoord

Kampt u nog steeds met problemen bij de afbetaling van uw (corona)belastingschulden? Dan kunt u onder voorwaarden een saneringsakkoord sluiten met alle schuldeisers. U spreekt dan af dat zij gedeeltelijk afzien van hun vordering na betaling van het akkoordbedrag. De Belastingdienst gaat tot 1 oktober 2023 soepeler om met een van de voorwaarden in het saneringsakkoord. Normaliter krijgt de Belastingdienst bij een saneringsakkoord ten minste het dubbele van het uitkeringspercentage van de andere schuldeisers. Tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst echter genoegen met hetzelfde percentage als de andere schuldeisers. De Belastingdienst raadt u daarom aan om vóór die tijd tot een saneringsakkoord te komen met uw schuldeisers. De kans is immers groter dat zij hieraan willen meewerken nu de Belastingdienst tijdelijk een stapje terug doet. Bent u een zelfstandige zonder personeel? Dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. Die kan een minnelijk schuldsaneringstraject opstarten. De gemeente of een schuldhulpverlener die door de gemeente is ingeschakeld, kijkt dan samen met u eerst naar de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen met alle schuldeisers.

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat in 2022 aan u buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst door in te loggen op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd. Duurt dit langer, dan maakt u mogelijk aanspraak op coulancerente. De teruggaafverzoeken moeten uiterlijk op 30 september 2023 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Uitstel is niet mogelijk.

BOR wordt minder bar en boos

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting maakt het mogelijk om uw onderneming fiscaalvriendelijk over te dragen naar de volgende generatie. In veel gevallen is de bedrijfsoverdracht dan namelijk geheel vrijgesteld of slechts beperkt belast. Zo komt de continuïteit van uw bedrijf niet in gevaar. Eind 2022 werd aangekondigd dat de BOR zou worden versoberd. Uit een recente brief van demissionair staatssecretaris Van Rij lijkt de ‘schade’ voor veel mkb-bedrijven mee te vallen. De acht voorgestelde maatregelen spitsen de BOR meer toe op reële bedrijfsopvolgingen en dit pakt lang niet altijd slecht uit voor uw familiebedrijf. De voorgestelde maatregelen zijn complex en nog niet definitief. Bovendien worden ze pas in 2025 en 2026 ingevoerd, mits het parlement ermee instemt. We beperken ons hier daarom tot het noemen van de verhoging van de vrijstelling in de BOR per 1 januari 2025 tot € 1,5 miljoen (nu tot ruwweg € 1,2 miljoen) en 70% (nu 83%) over het meerdere. Dit gaat dan wel ten koste van de nog grotere (mkb-)bedrijven, maar ook voor die bedrijven blijft de vrijstelling aanzienlijk.
Nu het kabinet is gevallen, is het onduidelijk welke vervolgstappen er nog door het demissionaire kabinet zullen worden gezet. Maar we houden de ontwikkelingen rondom de BOR scherp in de gaten en komen hier zeker op terug als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.

Verhuurd vastgoed

Een andere maatregel met betrekking tot de BOR was al aangekondigd in het Belastingplan 2023: aan derden verhuurd vastgoed wordt vanaf 2024 standaard aangemerkt als beleggingsvermogen. Hierop kan de BOR dus niet (meer) worden toegepast. De BOR geldt immers alleen voor ondernemingsvermogen. Hiermee komt vanaf 2024 een einde aan de discussies met de Belastingdienst over de vraag of bij (vaak omvangrijke) vastgoedportefeuilles wel of geen sprake is van het drijven van een onderneming.

Verkorte betaaltermijn aan mkb voor álle grootbedrijven

De maximale betaaltermijn die grootbedrijven mogen hanteren in hun overeenkomsten met mkb-bedrijven en zzp’ers, is sinds 1 juli 2022 verkort van 60 naar 30 dagen. De betaaltermijn is daarmee gelijk aan de termijn die geldt voor de overheid. De verkorte betaaltermijn gold direct voor nieuwe overeenkomsten tussen het grootbedrijf en het mkb-bedrijf. Op 1 juli 2022 bestaande overeenkomsten konden nog tot 1 juli 2023 worden aangepast. Sindsdien moeten dus alle overeenkomsten van het grootbedrijf met het mkb voldoen aan de betalingstermijn van 30 dagen. Een overeenkomst met een langere termijn is nietig. In dat geval geldt van rechtswege een betaaltermijn van 30 dagen. Als het grootbedrijf niet tijdig betaalt, dan is zij de wettelijke handelsrente (sinds 1 juli jl. 10,5%) verschuldigd vanaf de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling.
Bij de evaluatie van de verkorte betaaltermijn in 2024, zal worden beslist of publiek overheidstoezicht op de naleving nodig is om het betaalgedrag van grootbedrijven aan het mkb te verbeteren.

Tips voor de DGA

Tijdelijk bevriezen belastingrente

Het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting (en bronbelasting) wordt tijdelijk bevroren op 8% met terugwerkende kracht tot 1 maart 2023. Volgens de gebruikelijke systematiek zou de belastingrente de verhoging van de wettelijke rente voor handelstransacties moeten volgen. Dat zou een verhoging naar 10,5% betekenen. Maar daar wordt in elk geval tot 1 januari 2024 van afgezien. De Belastingdienst hanteert het bevroren percentage van 8% alleen voor de vennootschapsbelasting die uw bv moet bijbetalen. Krijgt uw bv vennootschapsbelasting terug, omdat zij meer heeft betaald dan zij verschuldigd is, dan rekent de Belastingdienst daarvoor tijdelijk met een percentage van 10,5%. Hoelang de belastingrente precies bevroren blijft, wordt nog nader bepaald in een besluit.

Let op
De invorderingsrente is per 1 juli 2023 wél verhoogd van 2% naar 3%. Dit is de rente die uw bv moet betalen wanneer zij een aanslag te laat betaalt of pas betaalt na de termijn voor verleend uitstel van betaling.

Digitaal uw bv oprichten

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om volledig digitaal een bv op te richten. Het wachten is nu nog op het besluit, waarin de datum van de inwerkingtreding wordt bepaald. Waarschijnlijk wordt dit 1 januari 2024. De bv wordt dan opgericht met een digitale notariële akte die u ondertekent met een digitale handtekening. U hoeft als oprichter daarvoor niet meer fysiek voor een notaris te verschijnen; u kunt dit doen via een digitale audio-videoverbinding. De volledig digitale oprichting van een bv is alleen mogelijk als de betreffende notaris is aangesloten op een speciaal door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) beheerd ‘centraal passeerplatform’. Hierop verschijnt u online voor de notaris via een audio-videoverbinding. Ook de identificatie en de digitale ondertekening vinden via dit systeem plaats. De digitale akte wordt via een digitale volmacht gepasseerd, waarna de oprichtingsakte door de KNB wordt bewaard.