070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor elke belastingbetaler

  • De ongewone coronacrisis
  • Versoepeling fiscale gevolgen betaalpauze hypotheeklasten
  • Borgstellingsregeling NHG
  • Verlenging tijdelijke verhuur woonruimte
  • Verlenging tijdelijke verhuur woonruimte
  • Ondersteuning nodig?

De ongewone coronacrisis

De coronacrisis levert voor iedereen beperkingen op die we voorheen ondenkbaar achten. We gaan naar een 1,5 metereconomie en kunnen niet meer onbeperkt gaan en staan waar en wanneer we willen. Grote sport- en muziekevenementen waar we allemaal naar uitzagen, gaan deze zomer niet door. En of we op vakantie kunnen (naar het buitenland) is onzeker. Gelukkig gaat het inmiddels wel de goede kant op, zodat er wellicht ruimte komt voor meer versoepelingen.

De coronacrisis brengt voor veel mensen ook inkomensderving met zich mee en dus vaak ook  betalingsproblemen. Op verschillende terreinen zijn ondersteunende maatregelen getroffen. We noemen hierna de meest belangrijke.

Versoepeling fiscale gevolgen betaalpauze hypotheeklasten

Kredietverstrekkers zijn bereid u een betaalpauze te geven van rente en aflossing voor maximaal zes maanden. Het uitstellen van de betaling van hypotheeklasten heeft ook fiscale gevolgen als u een hypotheek hebt die na 31 december 2012 is afgesloten. Daarop moet u namelijk verplicht aflossen om de renteaftrek te mogen toepassen. Onder de bestaande fiscale regels zou dit betekenen dat u de uitgestelde hypotheeklasten in 2020 al in 2021 weer moet inlossen om de hypotheekrenteaftrek te behouden. Dit effect is ongewenst en daarom zijn de fiscale regels versoepeld. Maakt u dit jaar gebruik van een betaalpauze voor uw hypotheeklasten, dan hoeft u de aflossingsachterstand niet al eind 2021 te hebben ingehaald. U mag deze uitsmeren over de resterende looptijd van uw hypotheek (van maximaal 360 maanden). U mag er ook voor kiezen om uw resterende lening te splitsen, zodat u de betaalachterstand sneller – binnen bijvoorbeeld 5 jaar – afbetaalt.

Borgstellingsregeling NHG

Hebt u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (in 2020 tot € 310.000) en kunt u de hypotheeklasten niet meer betalen door de coronacrisis? U krijgt dan de mogelijkheid om uw achterstallige betalingen te laten oplopen tot maximaal 9% van het hypotheekbedrag. De NHG heeft hiervoor de zogenoemde ‘Woonlastenfaciliteit’ beschikbaar gesteld. Uw geldverstrekker kan deze faciliteit aanvragen bij de NHG als deze u uitstel van betaling heeft verleend of wanneer u betalingsachterstanden hebt. De NHG staat dan borg voor maximaal 9% van de oorspronkelijke hypotheek. De geldverstrekker kan de ‘Woonlastenfaciliteit’ toetsingsvrij toepassen gedurende maximaal 3 maanden. Deze termijn kan met 3 maanden worden verlengd, mocht dat nodig zijn.

In het geval woningbehoud niet haalbaar blijkt te zijn, biedt de NHG via deze faciliteit een vangnet door een eventuele restschuld kwijt te schelden, mits de woningeigenaar aan de voorwaarden voldoet.

Verlenging tijdelijke verhuur woonruimte

U kunt woonruimte tijdelijk verhuren. Zelfstandige woonruimte mag u voor een periode van maximaal twee jaar verhuren en onzelfstandige woonruimte, zoals bij kamerverhuur, voor een periode van maximaal vijf jaar. Daar zijn strikte spelregels aan verbonden. Zo moet u maximaal drie maanden en minimaal één maand vóórdat de tijdelijke huurovereenkomst eindigt, de huurder hierover schriftelijk informeren. Stuurt u deze schriftelijke kennisgeving niet of niet op tijd, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst verlengd en omgezet naar een reguliere huurovereenkomst (met huur(prijs)bescherming) voor onbepaalde tijd.

Spoedmaatregel

Het is niet mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen voor een korte periode. U kunt enkel een tijdelijk huurcontract verlengen tot een contract voor onbepaalde tijd. Als u dat niet wilt, dan rest u alleen nog om het contract op te zeggen. Maar voor de huurder is het nu moeilijk om een andere woning te vinden en voor u om een nieuwe huurder te vinden. De spoedmaatregel die nu is getroffen maakt het mogelijk om huurcontracten wel tijdelijk (tot uiterlijk 1 september 2020) eenmalig met maximaal drie maanden te verlengen. Dit geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Als de coronacrisis langer duurt, kan deze spoedmaatregel worden verlengd. 

Ondersteuning nodig?

De overheid heeft toegezegd dat de steunmaatregelen na 31 mei a.s. kunnen worden verlengd, mocht dat nodig zijn. De maatregelen zijn niet altijd even eenvoudig te begrijpen. Ook zijn ze voortdurend aan veranderingen onderhevig en sommige maatregelen werken bovendien op elkaar in. We beseffen ook dat we in dit Fisckwartaal(tje) aan lang niet alle zaken met betrekking tot de coronacrisis aandacht hebben besteed. Maar ziet u door de bomen het bos niet meer en heeft u hulp nodig, schroom dan niet om met ons contact op te nemen. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u verder te helpen.


In dit blog is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 1 mei 2020. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.