070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Vrijstellingen en de jubelton

Nieuwe schenkingen 2023

Timing

Schenkingen ter verlaging van erfbelasting kunt u het beste vroeg in het jaar doen. Want als een
overlijden volgt binnen 180 dagen na de schenking, dan heeft de schenking geen effect. Dus hoe
eerder hoe beter.

Vrijstellingen 2023

Vrijgesteld kunt u in 2023 schenken:

  • Schenking ouders aan kinderen: € 6.035
  • Schenking aan andere relaties: € 2.418
  • Eenmalig verhoogde vrijstelling (aan kinderen 18-40 jaar) (bestedingsvrij): € 28.947
  • Eenmalig verhoogde vrijstelling (aan kinderen 18-40 jaar) (eigen woning): € 28.947
  • Schenking ten behoeve van een dure studie (aan kinderen 18-40 jaar): € 60.298
  • ANBI en SBBI’s: volledige vrijstelling

Hoe nu verder met de jubelton

Gespreid schenken jubelton

Eind 2022 hebben velen een eerste tranche van de oude jubelton geschonken. Zo stelden ze zeker
dat nog het oude bedrag van de jubelton zou gelden (€ 106.671). Daarbij was de vraag hoeveel de
eerste tranche zouden moeten bedragen om gebruik van de oude jubelton veilig te stellen. Daar hebben we nu antwoord op gekregen: Voor gespreid schenken van jubelton mocht de eerste
schenking (die in 2022 dus) lager zijn dan jaarlijkse vrijstelling. Het restant moet worden geschonken
in 2023, voor alle zekerheid door daadwerkelijke overmaking.

 

Wat als er eind 2024 nog geen huis is gekocht?

Als de begiftigde de schenking niet binnen de gestelde termijn gebruikt voor een eigen woning, dan
zijn er twee mogelijkheden: de schenking is alsnog belast of er treedt een ontbindende voorwaarde in
werking waardoor de schenking vervalt.

Zonder ontbindende voorwaarde:
De begiftigde moet uiterlijk 31 mei 2025 aan de belastingdienst laten weten dat de schenking bij nader
inzien (deels) belast is. De belastingdienst past dan de reeds ingediende aangifte schenkbelasting
2022 resp. 2023 aan.

Met ontbindende voorwaarde:
Met de schenking kon u eventueel een ontbindende voorwaarde opnemen. Die ontbindende
voorwaarde regelt dat de schenking vervalt als hij niet tijdig aan een eigen woning wordt besteed. Als
er een ontbindende voorwaarde is, dan weten we op 31 december 2024 of de schenking terugkeert in
het vermogen van de schenker. Voor de box 3 heffing per 1 januari 2025 heeft de schenker dus zijn
geld terug, of een vordering op de begiftigde. Als dan nog steeds vorderingen zwaarder belast worden
dan banksaldi is het zinvol om de ontbinding en terugbetaling op 31 december 2024 te regelen. U kunt
de schenking ook deels intact laten en zo gebruik maken van de jaarlijkse algemene vrijstelling van
2022 (€ 5.677) en 2023 (€ 6.035) of bijvoorbeeld de eenmalig verhoogde vrijstelling (vrij besteedbaar)
een bedrag ad € 27.231 (2022) of € 28.947 (2023).

 

Verplichting aangifte schenkbelasting

Voor veel jubelton-schenkingen heeft Vastrecht al eind 2022 aangifte ingediend, om gebruik van de
faciliteit in 2022 te markeren. Noodzakelijk was dit niet. Wel is nodig dat de aangifte voor de
schenkingen 2022 met beroep op de vrijstelling uiterlijk voor 31 maart 2023 wordt ingediend. De
aanvullende schenking in 2023 dient voor 31 maart 2024 aangegeven te worden.

 

Schenkingen op papier

Wat is dat?

De schenker geeft ‘op papier’ geld aan de begiftigde. Pas na het overlijden van de schenker of na een
bepaalde tijd krijgt de begiftigde het geld. De schenker krijgt hiermee een schuld aan de begiftigden
en betaalt jaarlijks 6% rente aan de begiftigden. Het is essentieel dat die rente daadwerkelijk wordt
betaald en dat u bewijs bewaart van die betalingen.

 

Wat als de schenking op papier (schuldigerkenning) vervalt?

Een schenking op papier vervalt met het overlijden van de schenker als deze niet is vastgelegd in een
notariële akte en/of bij volmacht (levenstestament) is gegeven. De schuld is dan niet aftrekbaar bij de
bepaling van de nalatenschap waarover erfbelasting wordt geheven. Wat kunt u daartegen doen?
Zorg zo mogelijk voor aflossing voorafgaand aan uw overlijden. Als dat niet is gelukt riskeert u dubbele
heffing: erfbelasting boven op de schenkbelasting die al is betaald toen de schuld ontstond. Hoe dan
verder: Op verzoek van de begiftigde wordt de eerder geheven schenkbelasting over de
schuldigerkenning ex artikel 53 SW ten dele teruggegeven, Niet helemaal en daarom vraagt dit
zorgvuldige planning.

In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot en met 5 januari 2023. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.