070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor werkgevers en werknemers:

  • Uitbreiding informatieplicht – aanpassen arbeidscontracten
  • Verplichte scholing kosteloos aanbieden
  • Beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  • Verbod op nevenwerkzaamheden
  • Aanvragen betaald ouderschapsverlof gestart

 

Uitbreiding informatieplicht – aanpassen arbeidscontracten

Tot 1 augustus 2022 moest u bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een werknemer (schriftelijk of elektronisch) informeren over onder meer het loon, de aanvang van het dienstverband, de functie, de toepasselijke cao etc. Deze informatieplicht is sterk uitgebreid. U moet nu ook informatie verstrekken over (wisselende) werkplek(ken), aanspraken op andere vormen van betaald verlof (naast vakantie), arbeidsduur, werktijden of een onvoorspelbaar werkpatroon, de afzonderlijke loonbestanddelen zoals bonussen of toeslagen, het recht op scholing en de procedurele aspecten bij het beëindigen van het dienstverband. Deze informatie moet u bij nieuwe dienstverbanden schriftelijk en binnen één week na de eerste werkdag verstrekken aan de werknemer. De verplichting geldt ook voor al bestaande arbeidscontracten als de werknemer daar om vraagt. Het niet (tijdig) voldoen aan deze informatieplicht kan leiden tot schadeplichtigheid. Het is dus belangrijk om de (model) arbeidsovereenkomsten, die u in uw organisatie gebruikt, aan te (laten) passen aan deze uitgebreidere verplichting.

Verplichte scholing kosteloos aanbieden

Als uw werknemer op grond van de wet of cao een verplichte opleiding moet volgen, moet u deze opleiding sinds 1 augustus 2022 kosteloos en zoveel als mogelijk onder werktijd aanbieden. Daarnaast komen alle kosten in verband met deze scholing voor uw rekening. Afspraken over verrekening of terugbetaling van deze kosten zijn niet meer toegestaan en zijn nietig. Controleer dus goed welke afspraken kunnen blijven gelden. Hebt u met uw werknemer vóór 1 augustus al een studiekostenregeling afgesproken en betreft het verplichte scholing, dan is die regeling sinds die datum niet meer geldig. Als de werknemer een opleiding volgt die niet onder de verplichte scholing valt, dan mag u wel een studiekostenregeling afspreken.

Beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Uw werknemers kunnen u sinds 1 augustus jl. verzoeken om beter voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een verzoek om een voorspelbaarder rooster of een contract voor onbepaalde tijd. Dit recht is een uitbreiding op het bestaande verzoekrecht van werknemers om wijziging van de arbeidsduur, werktijden of werklocatie en is vooral relevant voor werknemers met flexibele arbeidscontracten, zoals oproepkrachten en medewerkers met een min/max-arbeidscontract. Zij kunnen u bijvoorbeeld vragen om (duidelijkere) regels voor de werkverdeling als er een pool is van flex-medewerkers. Het nieuwe verzoekrecht geldt met onmiddellijke ingang en voor werknemers die op of na 1 augustus 2022 minimaal 26 weken in dienst zijn. Hebt u 10 of meer werknemers? Dan moet u binnen 1 maand op het verzoek reageren, anders binnen 3 maanden. Reageer op tijd! Bent u te laat of reageert u niet, dan wordt u geacht het verzoek te hebben ingewilligd!

Bij de beoordeling van een verzoek om meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden gelden voor u geen normen of criteria waaraan u het verzoek moet toetsen. U hebt de vrijheid om het verzoek af te wegen, maar ook om het (snel) af te wijzen, voorzien van enige onderbouwing.

Tip
Geef de reactie op het verzoek niet (alleen) mondeling, maar (ook) schriftelijk, per brief of e-mail. Uiteraard voorzien van een datum, om discussie over de tijdigheid te voorkomen. Als werkgever kunt u het verzoek al tegenhouden door een reactie te geven waaruit blijkt dat u het verzoek niet inwilligt, met vermelding van reden. Daarbij is het zinvol om steekhoudende – en voor de werknemer begrijpelijke en acceptabele – tegenargumenten te noemen. Dit voorkomt uitvoerige discussies of slepende kwesties.

Oproepen beperkt
Hebt u medewerkers met flexibele arbeidscontracten, zoals oproepkrachten en medewerkers met een min/max-arbeidscontract? In dat geval is nog een andere wijziging voor u van belang. Het is bij dit soort contracten namelijk niet meer mogelijk om de werknemer op elk moment op te roepen. U moet referentieperioden (dagen en uren) aangeven waarbinnen de medewerker kan worden opgeroepen. Voldoet u hier niet aan, of roept u de werknemer op buiten deze perioden, dan mag de werknemer de oproep weigeren.

Verbod op nevenwerkzaamheden
Een andere belangrijke wijziging in de arbeidsvoorwaarden betreft het nevenwerkzaamhedenbeding. Het bedingen van een absoluut verbod op nevenwerkzaamheden in een individuele arbeidsovereenkomst of cao, is sinds 1 augustus jl. wettelijk niet meer toegestaan. Een dergelijk beding kunt u alleen nog opnemen als er een objectieve rechtvaardigingsgrond (geldige reden) voor is. Denk daarbij aan overschrijding van de maximum arbeidstijden, gevaar voor de gezondheid en/of veiligheid van de werknemer, bescherming van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten. Meer hierover kunt u teruglezen in de editie van mei 2022.

 

Aanvragen betaald ouderschapsverlof gestart 

Sinds 9 augustus jl. kunt u bij het UWV de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen voor uw werknemers. Zij hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Sinds 2 augustus jl. kunnen zij hiervan minimaal 1 tot maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen. De uitkering is een WAZO-uitkering en bedraagt maximaal 70% van het maximumdagloon (€ 228,76 bruto per dag). U vraagt de uitkering aan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal of via Digipoort. Mocht u geen aanvraag kunnen doen via deze kanalen, dan kunt u het formulier ‘Aanvraag WAZO-uitkering’ gebruiken. U geeft bij de aanvraag aan of het UWV de uitkering aan u of direct aan uw werknemer moet uitbetalen. De uitkering wordt in maximaal 3 delen uitbetaald. Het eerste betaalverzoek doet u tegelijk met de aanvraag. Daarna kunt u nog 2 betaalverzoeken doen. 

Let op

U vraagt de uitkering achteraf aan. Dat wil zeggen nadat de werknemer minimaal 1 keer het aantal uren van zijn of haar werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen.