070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor werkgevers en werknemers

  • Werkgever in coronatijd
  • NOW-regeling – tegemoetkoming in de loonkosten
  • Meer vrije ruimte voor MKB-werkgevers
  • Versoepeling administratieve verplichtingen
  • Geen overwerkbepaling lage WW-premie voor alle werkgevers
  • Geen aanpassing vaste reiskostenvergoeding
  • Verbod opname vakantiedagen na corona – kan dat?
  • Intrekken goedgekeurde vakantie – kan dat dan wel?

Werkgever in coronatijd

Als werkgever heeft u de afgelopen maanden veel op uw bord gekregen door de coronacrisis. U heeft  mogelijk nauwelijks inkomsten, maar u moet de loonkosten en premies van uw werknemers wel doorbetalen. Gelukkig is de overheid u tegemoetgekomen met onder meer de NOW-regeling, waarover wij u al op een andere wijze hebben geïnformeerd. Toch staan we ook in deze editie van het FiscKwartaal(tje) kort stil bij enkele coronamaatregelen die de overheid voor u – en indirect daarmee ook voor uw werknemers – heeft getroffen.

NOW-regeling – tegemoetkoming in de loonkosten

De NOW-regeling is sinds 6 april jl. opengesteld. Het is bepaald geen eenvoudige regeling geworden, die inmiddels al enkele keren is aangepast en aangevuld. Ingaan op alle details zullen we daarom hier niet doen. Heeft u vragen dan kunt u terecht bij uw accountant of adviseur. Het is ook verstandig om uw accountant of adviseur te machtigen om de NOW-aanvraag voor u te doen. Hierna staan we stil bij enkele hoofdlijnen en attentiepunten. U komt voor de NOW-regeling in aanmerking als u gedurende drie maanden ten minste 20% omzetdaling heeft. U kunt dan vanaf 1 maart jl. een subsidie van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetdaling is dat 45% (50% van 90%) van de totale loonsom. Voorwaarden zijn dat:

  • u het gebruikelijke salaris aan uw werknemers blijft doorbetalen; en
  • u tijdens de periode dat u subsidie ontvangt geen aanvraag bij het UWV doet voor ontslag van uw werknemers om bedrijfseconomische redenen.

Indienen NOW-aanvraag

De aanvraag kan slechts éénmaal worden ingediend, dus wees zorgvuldig. U heeft geen eHerkenning of andere authenticatie nodig, maar alleen uw loonheffingennummer. U kunt een aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 indienen tot en met 31 mei 2020 met een formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt. Daarbij vermeldt u de procentuele verwachte omzetdaling, het loonheffingennummer en de aaneengesloten 3-maandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht. En ook het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV in beginsel tussen 2 en 4 weken een voorschot van 80% uit, te betalen in drie termijnen.

Let op

U moet veel gegevens aanleveren voor de NOW-aanvraag, dus zorg dat u uw administratie goed op orde heeft.

Eindafrekening

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW-subsidie is toegekend, moet u vaststelling van de subsidie aanvragen. Hiervoor moet u een accountantsverklaring hebben. Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Bij die afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Meer vrije ruimte voor MKB-werkgevers

Het tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) is verruimd. De vrije ruimte wordt voor het jaar 2020 namelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 loonsom. Daarboven rekent u met 1,2% van de resterende loonsom. Daarin is niets gewijzigd.

Wat houdt de verruiming concreet in?

Hierna volgen enkele voorbeelden van hoe deze verruiming van de WKR concreet uitwerkt:

Loonsom (€) Vrije ruimte voor de maatregel (€) Vrije ruimte na de maatregel (€) Verruiming als bedrag (€) Verruiming als %
200.000 3.400   6.000 2.600 76%
400.000 6.800 12.000 5.200 76%
800.000 11.600 16.800 5.200 45%
4.000.000 50.000 55.200 5.200 10%

Concernregeling gooit roet in het eten

De WKR-eindheffing wordt per werkgever berekend. Bestaat uw bedrijf uit verschillende bv’s, waarbij werknemers op de loonlijst staan? Dan past u mogelijk de zogenaamde ‘concernregeling’ toe. U mag dan de eindheffing berekenen over het totale fiscale loon van alle bv’s die tot het concern behoren. Als u daardoor de grens van € 400.000 overschrijdt, kunt u slechts één keer gebruikmaken van de verruiming van de vrije ruimte. Past u de concernregeling niet meer toe, dan kan elke bv afzonderlijk mogelijk wel profiteren van de verruiming. Controleer daarom of u de concernregeling beter niet meer moet toepassen.

Versoepeling administratieve verplichtingen

U heeft allerlei wettelijke administratieve verplichtingen, maar u kunt daar door de coronacrisis niet, niet tijdig of niet geheel aan voldoen. Zonder nadere maatregelen zou dit tot sancties kunnen leiden. Dat is ongewenst. Daarom hanteert de Belastingdienst een soepel beleid, waarbij u bij het niet nakomen van een administratieve verplichting de gelegenheid krijgt om de tekortkoming te herstellen, zodra u dat kunt. Heeft u bijvoorbeeld niet tijdig aan de identificatieplicht voldoen, dan blijft het anoniementarief achterwege als u de identiteit van de werknemer alsnog vaststelt, zodra u daar in redelijkheid toe in staat bent.

Geen overwerkbepaling lage WW-premie voor alle werkgevers

Sinds 1 januari 2020 betaalt u een hoge of lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), afhankelijk van de contractvorm. De toegepaste lage premie kan daarbij achteraf worden herzien in een hoge premie als op jaarbasis meer dan 30% van de arbeidsduur is overgewerkt, waardoor premie kan worden nageheven. De regeling wordt op dit punt voor het jaar 2020 nu voor alle werkgevers buiten toepassing gelaten. Aanvankelijk gold dit alleen voor sectoren, zoals de zorg, waarin door het coronavirus extra overwerk nodig is.

Geen aanpassing vaste reiskostenvergoeding

Betaalt u een vaste reiskostenvergoeding aan uw werknemers, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer? Dan hoeft u die niet aan te passen nu er veel wordt thuisgewerkt. De verandering van reispatroon en daardoor vaak de verandering van kosten van vervoer hebben dus geen gevolgen voor de vaste reiskostenvergoeding. Tijdens de coronacrisis blijft u hiervoor het reispatroon hanteren waar de vergoeding al op gebaseerd was. 

Verbod opname vakantiedagen na corona – kan dat?

U kunt uw personeel niet opleggen om vanwege een gebrek aan werkzaamheden nu al hun vakantiedagen op te nemen. Maar hoe werkt dit andersom? In de basis moet u de verlofaanvraag van uw werknemer accepteren. Dit hoeft echter niet als zwaarwegende omstandigheden het verlof bemoeilijken. Dit kan het geval zijn wanneer er collega’s afwezig zijn of als de werkzaamheden het verlof niet toelaten. Toch zult u dit in ieder specifiek geval moeten beargumenteren. Na afronding van de coronamaatregelen kunnen vakanties niet bij voorbaat worden verboden. Vanzelfsprekend kunt u uw werknemers wel vragen om hieraan medewerking te verlenen.

Let op

Ontvangt u een verlofaanvraag, dan moet u daar altijd binnen 14 dagen op reageren! Anders wordt de vakantie vermoed te zijn goedgekeurd.

Intrekken goedgekeurde vakantie – kan dat dan wel?

Stel, u hebt een vakantieaanvraag voor het najaar van 2020 eerder goedgekeurd, maar u wilt hierop terugkomen. Dit kan, mits uw bedrijf door het verlof in grote problemen komt en er dus zwaarwegende omstandigheden zijn, die maken dat uw werknemer het verlof niet langer kan opnemen. Dit zult u echter moeten motiveren naar de specifieke omstandigheden van het geval. Heeft uw werknemer hierdoor kosten gemaakt die niet op andere wijze zijn gedekt, dan zult u hiervoor kunnen worden aangesproken.


In dit blog is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 1 mei 2020. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.