070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor elke belastingbetaler 

  • Vermogenstoets zorgtoeslag verhoogd
  • TONK-steun waarschijnlijk vanaf 1 maart
  • Geldigheid rijbewijzen verlengd
  • België erkent Nederlands levenstestament

Vermogenstoets zorgtoeslag verhoogd

Veel mensen weten niet dat zij recht hebben op de zorgtoeslag en vinden het te ingewikkeld om dit uit te zoeken. U moet aan een inkomenseis en een vermogenseis voldoen. Heeft u geen toeslagpartner, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 31.138. Heeft u wel een toeslagpartner dan ligt de inkomensgrens bij € 39.979 voor u samen. Daarnaast mag u ook niet te veel vermogen hebben. De vermogenstoets voor de zorgtoeslag per 1 januari 2021 bedraagt € 87.139 (in 2020: € 85.767). Dat wil zeggen dat u in 2021 geen recht op zorgtoeslag meer heeft bij een vermogen dat meer bedraagt dan het heffingsvrije vermogen (€ 31.340 per belastingplichtige) plus € 87.139 is € 118.479 (in 2020: € 116.613). Heeft u een toeslagpartner dan bedraagt de vrijstelling maximaal €149.819.

Let op: Groene beleggingen zijn voor box 3 vrijgesteld, maar tellen wel mee voor de hoogte van het vermogen voor de toeslagen.

Tip

U kunt ook in aanmerking komen voor de zorgtoeslag als u met een inkomensdaling te maken hebt gehad, bijvoorbeeld door de coronacrisis of door een echtscheiding.

TONK-steun waarschijnlijk vanaf 1 maart

De loketten voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) gaan in veel gemeenten waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021 open. U kunt van deze ondersteuning gebruikmaken als u te maken hebt met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in uw inkomen, waardoor u de noodzakelijke kosten niet meer kunt voldoen. Hiervoor bieden andere bestaande regelingen niet of onvoldoende soelaas. De TONK richt zich waarschijnlijk vooral op de woonkosten. Maar ook andere noodzakelijke kosten worden waarschijnlijk vergoed.

Vraagt u de TONK aan dan kijkt de gemeente of sprake is van een onvoorziene en onvermijdelijke terugval in uw inkomen en naar uw draagkracht. Dit betreft de verhouding tussen uw inkomen en vermogen en de noodzakelijke kosten. Met betrekking tot uw inkomen is het actuele inkomen het uitgangspunt. Wat betreft vermogen wordt alleen gekeken naar het vermogen waarover u direct kunt beschikken. Vermogen dat vastzit in de eigen woning en pensioenen wordt bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. Over een vrijstellingsgrens wordt momenteel nog gesproken.

De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Geldigheid rijbewijzen verlengd

De mogelijkheden om uw rijbewijs te verlengen zijn beperkt door de coronamaatregelen in het sociaal verkeer. Daarom blijven rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopen, geldig tot 1 maart 2021. Tijdens deze periode blijft u met een verlopen rijbewijs verzekerd en krijgt geen boete als u staande wordt gehouden. De tijdelijke coulance voor rijbewijzen geldt ook voor Europeanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat, voor zover zij in Nederland rijden. Er is een Europese regeling in de maak. Zodra die er is, vervangt deze regeling de nationale coulanceregeling.

Let op

Het rijbewijs kan tijdens de verlenging niet gebuikt worden als geldig identificatiebewijs, behalve als sprake is van zorgafname. U mag zich bijvoorbeeld in het ziekenhuis legitimeren met uw onlangs verlopen paspoort.

Ook extra verlenging theorie-examens

Er geldt ook een verlenging van de geldigheidsduur van onder andere theorie-examens rijvaardigheid en de deelexamens voor het verkrijgen van een verklaring voor vakbekwaamheid. Examens die zijn verlopen tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021 blijven tot 1 oktober 2021 geldig. Dit geldt ook voor de praktijkexamens voertuigbeheersing motor die zijn verlopen tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021.

België erkent Nederlands levenstestament

Onze gemiddelde levensverwachting is in de laatste jaren steeds verder omhoog gegaan, maar daarmee meteen ook de kans dat er bij leven iets gebeurt, waardoor u wilsonbekwaam wordt. Het levenstestament komt om die reden meer en meer in de belangstelling te staan. Het levenstestament is een document waarin u regelt wie uw belangen mag behartigen als u in de situatie komt dat u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld als gevolg van dementie of een herseninfarct. Maar werkt een Nederlands levenstestament ook over onze landsgrenzen heen?

Al in 2000 is er een verdrag gesloten dat er onder meer voor moet zorgen dat er duidelijke internationale regels komen over de erkenning van levenstestamenten in internationale situaties. Helaas hebben nog niet veel landen dit verdrag ondertekend, laat staan geratificeerd. Nederland hoort daar helaas ook nog niet bij. België heeft het verdrag op 30 september 2020 echter wel geratificeerd. Hierdoor is het verdrag op 1 januari 2021 in België in werking getreden. Dit betekent dat in Nederland ondertekende levenstestamenten ook in België worden erkend.

 

In deze blog is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 1 februari 2021. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.