070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor de DGA

  • Ook in 2021 lager gebruikelijk loon
  • Selectieve betalingen in zicht van faillissement – mag dat?

Ook in 2021 lager gebruikelijk loon

U mag ook in 2021 – net als in 2020 – uitgaan van een lager gebruikelijk loon als u te maken krijgt met een omzetdaling. De verlaging is daarbij evenredig aan de omzetdaling. De berekening van deze evenredige omzetdaling voor 2021 wijzigt ten opzichte van de berekening van 2020 en wordt:

omzet 2021 / omzet 2019 x gebruikelijk loon 2019.

In de berekening wordt uitgegaan van het gehele jaar, zodat de maatregel meebeweegt met de omzetontwikkeling in een jaar. De overige voorwaarden voor de verlaging van het gebruikelijk loon zijn:

  • uw bv moet in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden;
  • uw rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;
  • u hebt feitelijk meer loon genoten dan volgt uit bovenstaande berekening, dan geldt het hogere loon;
  • de verlaging geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2021 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Selectieve betalingen in zicht van faillissement – mag dat?

Een bv in zwaar weer dient een verzoek tot faillietverklaring in. Het faillissement wordt vijf weken later uitgesproken en er wordt een curator benoemd. Tussentijds zijn diverse schuldeisers wel betaald, maar andere niet. Mag dat?

Ja, in sommige gevallen mag dat, zo blijkt uit een uitspraak van de hoogste belastingrechter – de Hoge Raad. In deze zaak stelt de curator dat het bestuur van de bv bij de betaling onrechtmatig heeft gehandeld. De Hoge Raad beslist dat een bestuurder van een bv tegenover een onbetaalde schuldeiser niet aansprakelijk is om de enkele reden dat het bestuur het faillissement van de bv heeft aangevraagd – en vervolgens sommige schuldeisers wel betaalt en andere niet. Daar is meer voor nodig; er moet sprake zijn van een persoonlijk ernstig verwijt.

Persoonlijk ernstig verwijt

Bij een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gedacht aan samenspanning tussen de betrokken bestuurder en de betaalde schuldeiser. Dit met het doel om die schuldeiser boven andere schuldeisers te bevoordelen. Of dat er een betaling wordt gedaan aan een vennootschap, waarbij de bestuurder direct of indirect persoonlijk voordeel heeft. Van dat alles is hier niets gebleken. Naar de vraag of er wel of niet selectief mag worden betaald voorafgaand aan een faillissement, moet genuanceerd worden gekeken. Zo moet er een onderscheid worden gemaakt tussen betalingen aan verbonden en niet verbonden vennootschappen. Daarnaast weegt ook mee of de bv haar activiteiten wil beëindigen.

Wees goed geïnformeerd

In deze uitspraak ging het om een betaling aan een niet verbonden vennootschap. Op het moment van betalen was er nog niet besloten om de activiteiten van de bv te beëindigen. Er was sprake van een aandeelhoudersgeschil, dat nog kon worden opgelost. In dat geval had het faillissementsverzoek kunnen worden ingetrokken. Kortom, het blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om als bestuur van een onderneming in zwaar weer goed te weten wat wel mag en wat niet. En zoals altijd zijn de omstandigheden van het geval bepalend!

 

In deze blog is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 1 februari 2021. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.