070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Tips voor de ondernemer

  • Ondernemen in coronatijd
  • Tozo: inkomensondersteuning en lening
  • TOGS – het Noodloket: hulp bij vaste bedrijfslasten
  • Uitstel van belastingbetaling aanvragen
  • Versoepeling urencriterium voor de zelfstandigenaftrek
  • Kwijtschelding of beëindiging van de huur
  • Andere activiteiten in uw huurpand
  • Winkelhuur later betalen
  • Terugvragen van btw bij oninbare vorderingen

Ondernemen in coronatijd

Na het verschijnen van de vorige editie van het FiscKwartaaltje is de wereld totaal veranderd door de uitbraak van het coronavirus. Dachten we aanvankelijk misschien nog dat we de dans zouden kunnen ontspringen, nu zitten we al enkele maanden midden in de gevolgen ervan: we zijn beperkt in ons sociaal verkeer en voor u als ondernemer staat in veel gevallen letterlijk alles stil. De overheid heeft steunmaatregelen getroffen om u door de coronacrisis heen te helpen. Via andere kanalen hebben we u hierover al geïnformeerd. Toch kunnen we ook in deze editie niet voorbij gaan aan de coronatijd, waarin we nu leven. We beperken ons tot de belangrijkste maatregelen en laatste ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

Tozo: inkomensondersteuning en lening

U kunt met de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’ via uw gemeente een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen als uw inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum komt. Het inkomen wordt dan aangevuld tot dit minimum. Voor gehuwden is dat maximaal € 1.500 netto en voor een alleenstaande maximaal € 1.050 netto. De uitkering duurt 3 aaneengesloten maanden in de periode van maart tot en met augustus 2020.

U kunt ook een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 krijgen tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft u nog niet op de lening af te lossen. U dient de Tozo-aanvraag in voor 1 juni 2020.

Voorwaarden

U moet bedrijfsmatig actief zijn geweest. Dat volgt onder andere uit uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 en uit het bezit van alle noodzakelijke vergunningen. Daarnaast moet u voldoen aan het zogenoemde urencriterium. Dat wil zeggen dat u ten minste 1.225 uur per jaar ofwel 23,5 uur per week werkzaam moet zijn geweest voor uw onderneming.

In afwijking van de reguliere bijstand is er geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf, geen vermogenstoets, geen toets op het inkomen van uw partner en wordt de kostendelersnorm niet toegepast.

Ook voor grenswerkers

Woont u in Nederland maar staat uw onderneming in een ander EU-land, dan komt u in Nederland in aanmerking voor de inkomensondersteuning van de Tozo. Op de lening kunt u geen beroep doen. Voor financiële ondersteuning van uw onderneming bent u aangewezen op het land waar uw bedrijf is gevestigd.

Woont u in een ander EU-land, maar heeft u een bedrijf in Nederland? In dat geval kunt u in Nederland alleen gebruikmaken van de lening in de Tozo. Voor de inkomensondersteuning bent u dan aangewezen op uw woonland.

AOW-gerechtigden

Bent u zelfstandige en heeft u een AOW-uitkering, dan komt u alleen in aanmerking voor de lening in de Tozo.

Let op

Bent u grenswerker of een zelfstandige met een AOW-uitkering en wilt u gebruikmaken van de Tozo? Zorg dan dat u uw aanvraag uiterlijk 31 augustus 2020 hebt ingediend. Dat kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. 

TOGS – het Noodloket: hulp bij vaste bedrijfslasten 

De ‘Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)’ – of kortweg het Noodloket – staat open voor ondernemers die getroffen zijn door de beperkende coronamaatregelen. Aan de hand van de codes voor de standaardbedrijfsindeling (SBI-codes) is er een lijst samengesteld met ondernemers die in aanmerking komen voor deze regeling. De regeling bestaat uit een eenmalige, belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000 om met name de vaste bedrijfslasten, zoals huur, elektra, water etc. te kunnen betalen. Voorwaarde is dat er in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten en € 4.000 omzetverlies te verwachten zijn. U vraagt de regeling digitaal aan bij RVO.nl. U kunt ook een beroep doen op de TOGS-regeling – het Noodloket als u in of vanuit uw woning bedrijfsactiviteiten verricht. Er geldt dan wel een extra voorwaarde. U moet namelijk met een verklaring aannemelijk maken dat uw bedrijfsactiviteiten een minimale omvang hebben. Een ondernemer met een fysieke inrichting buiten de eigen woning, heeft zo’n verklaring niet nodig.

TOGS-uitkering ook bij nevenactiviteiten

Komt u voor uw geregistreerde hoofdactiviteit niet in aanmerking voor de TOGS-regeling, dan kunt u op basis van uw geregistreerde SBI-code voor één van uw nevenactiviteiten mogelijk wel aanspraak maken op deze regeling. U moet dan uitsluitend op basis van deze nevenactiviteit voldoen aan de minimumeisen qua omzetverlies en vaste lasten (beiden € 4.000). 

Uitstel van belastingbetaling aanvragen

Via deze link kunt u in elk geval tot 19 juni 2020 sneller en eenvoudiger bijzonder uitstel van betaling aanvragen als u getroffen bent door de coronacrisis. U logt hiervoor in met uw DigiD. U krijgt dan niet alleen uitstel van betaling voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen.

Let op

U hoeft nog niet te betalen, maar u moet wel tijdig aangifte blijven doen.

Langer uitstel aanvragen

Is uw belastingschuld lager dan € 20.000, dan kunt u langer dan 3 maanden uitstel van betaling aanvragen onder versoepelde voorwaarden. U moet daarvoor bewijsstukken overleggen aan de Belastingdienst, waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Bedraagt uw belastingschuld meer dan € 20.000, dan moet u een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld uw accountant of een brancheorganisatie) aan de Belastingdienst overleggen.

Versoepeling urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

Eind april jl. zijn er nieuwe maatregelen getroffen om u te ondersteunen. Zo hoeft u tijdelijk niet aan het urencriterium (1.225 uren per jaar, 23,5 uren per week) te voldoen om de zelfstandigenaftrek te benutten. Dit is een aftrekpost van de winst van € 7.030, tenzij uw winst lager is. Als u uw ondernemersactiviteiten hebt moeten stilleggen, kunt u niet aan dit criterium voldoen. Daarom wordt er in de periode maart 2020 t/m mei 2020 van uitgegaan dat u ten minste 24 uren per week voor uw onderneming hebt gewerkt, ook als u dat niet daadwerkelijk hebt gedaan. U kunt ook van deze versoepeling gebruikmaken als uw onderneming sterk seizoensafhankelijk is, zoals in de horeca.

Kwijtschelding of beëindiging van de huur

U kunt uw verhuurder verzoeken om de huur (al dan niet gedeeltelijk) kwijt te schelden over een bepaalde periode. Niet alle verhuurders zijn hiervoor gevoelig. Er zijn ook verhuurders die een stapje verder gaan en een voorstel doen om akkoord te gaan met beëindiging van de huur, waarbij binnen enkele dagen moet worden ingestemd. Als u negatief reageert vervalt het aanbod. Dit gebeurt vooral in gevallen waarbij een lage huur wordt betaald. Het is uiteraard sterk de vraag of verhuurders u bij niet-betalen op korte termijn uit uw pand kunnen krijgen. Een reden voor beëindiging van de huur is een huurachterstand van tenminste 3 maanden. Het is de vraag of rechters dit uitgangspunt verder zullen oprekken als een verhuurder op deze grond om ontbinding van de huurovereenkomst vraagt. Hoewel rechtbanken nu ook hun deuren hebben gesloten, kan er wel schriftelijk worden geprocedeerd.

Andere activiteiten in uw huurpand

Nu u de bestaande bedrijfsactiviteiten door de gedwongen sluiting niet kunt uitvoeren, is het de vraag of u iets anders mag doen in uw huurpand. In de meeste huurovereenkomsten is het doel waarvoor mag worden gehuurd, nauwkeurig omschreven en mag u zonder toestemming van de verhuurder geen andere bestemming aan het pand geven. Daarnaast hebt u los gezien hiervan, ook te maken met bestemmingsplannen en vergunningen. Kortom, het ontbreekt hier aan een helpende hand van de wet. Veel zal afhangen van de goodwill van uw verhuurder. Die zal mogelijk wat toeschietelijker zijn, gezien de (hopelijk) tijdelijke situatie. Een failliete huurder is immers ook niet direct een goed perspectief voor de verhuurder. U zult dan ook met elkaar in gesprek moeten.

Winkelhuur later betalen

De retailsector, de vastgoedbedrijven en vastgoedfinanciers hebben in een steunakkoord richtlijnen vastgelegd over de manier waarop winkels die in ernstige problemen zijn gekomen door de coronacrisis, hulp kunnen krijgen. Op basis van deze richtlijnen kunt u huuropschorting krijgen als u in de maanden april, mei en juni met omzetverlies te maken hebt. De minimum opschorting is 50%, maar deze kan oplopen tot 75% en 100% afhankelijk van de mate waarin uw bedrijf getroffen is door de coronacrisis, bijvoorbeeld bij een volledige lockdown. U wordt tijdens deze periode niet uitgezet, als u kunt aantonen dat de problemen het gevolg zijn van de coronacrisis. Op de lange termijn komt mogelijk kwijtschelding van betalingsverplichtingen aan de orde. Daar moeten nog nadere afspraken over worden gemaakt. Banken geven financiële ruimte voor deze afspraken, doordat zij voor een periode van zes maanden uitstel van aflossing verschaffen aan verhuurders.

Let op

U kunt zich op dit steunakkoord beroepen, maar het is niet bindend. U kunt het dus niet afdwingen.

Terugvragen van btw bij oninbare vorderingen

Past u het factuurstelsel toe voor de btw, dan moet u de btw op aangifte afdragen in het tijdvak van het uitreiken van de factuur. Maar u heeft recht op teruggaaf van die btw als de debiteur niet of niet tijdig betaalt. Het recht op teruggaaf ontstaat in het tijdvak waarin definitief vaststaat dat de debiteur niet meer zal betalen, maar uiterlijk 12 maanden nadat de vordering opeisbaar is geworden. Door de huidige coronacrisis zal vaak al binnen de wettelijke termijn van 12 maanden duidelijk zijn dat bepaalde debiteuren niet meer zullen en kunnen betalen – bijvoorbeeld bij een faillissement. U kunt én moet de afgedragen btw dan in dat tijdvak al terugvorderen. De btw mag niet worden teruggevorderd in een later tijdvak dan dat waarin het teruggaafrecht ontstond.

Tip

Kampt u nu met grote liquiditeitsproblemen? Dan kan het zinvol zijn om na te gaan of u de btw op oninbare vorderingen nu al kunt terugvragen bij de Belastingdienst. 

Debiteur betaalt alsnog

Stel dat uw debiteur na de teruggaaf van de btw op de oninbaar geachte vorderingen alsnog (een deel van) de factuur betaalt. Wat betekent dit dan voor u? Dan wordt u de btw over het alsnog ontvangen bedrag weer verschuldigd. U geeft die btw dan aan bij vraag 1a of 1b van de btw-aangifte over dat tijdvak en draagt deze af.

Omzetting in lening

Als een debiteur een schuld vanwege een factuur omzet in een lening, dan is daarmee de factuur in beginsel betaald. Deze debiteur hoeft dan geen btw terug te betalen die eerder in aftrek is gebracht. Daarentegen heeft u als schuldeiser dan niet meer de mogelijkheid om btw terug te vragen vanwege een oninbare factuur. Kortom, let goed op bij het omzetten van een factuurschuld in een lening, omdat dit gevolgen heeft voor de btw.


In dit blog is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 1 mei 2020. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.