070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Startpunten de DGA

  • Wijzigingen in eerste schijf en hoge tarief
  • Verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar
  • Verrekening voorheffingen beperkt
  • Belastingrente verhoogd
  • In 2022 hoger gebruikelijk loon
  • Heb je al aan de UBO-verplichting voldaan?
  • Beperk stand van jouw rekening-courant

Als het volgende aanleiding geeft tot vragen over uw concrete situatie neemt u dan contact op met een van de belastingadviseurs bij Vastrecht. Dat zijn Willemijn van Sandick (w.m.e.van.sandick@vastrecht.com) en Theo Vogelenzang de Jong (t.vogelenzang@vastrecht.com) en André Zwijnenburg (a.zwijnenburg@vastrecht.com). Wij nodigen onze cliënten graag uit om contact op te nemen met hun vaste adviseur bij Vastrecht.

Cliënten weten hen ook te vinden via hun vaste aanspreekpunt bij Vastrecht.

Wijzigingen in eerste schijf en hoge tarief

Het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf is 15% gebleven, maar deze schijf is wel verlengd van een jaarwinst van € 245.000 naar € 395.000. Heb je meerdere vennootschappen die samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen? Het kan dan interessant zijn om de fiscale eenheid te verbreken. De hogere grens voor het lage vennootschapsbelastingtarief geldt namelijk voor alle winst van de fiscale eenheid bij elkaar. Maar zonder fiscale eenheid kan je per vennootschap profiteren van deze hogere grens.

Het tarief in de tweede schijf is verhoogd van 25% naar 25,8%. Het box-2-tarief in de inkomstenbelasting voor dividenden uit je bv is gelijk gebleven en bedraagt 26,9%.

 

Verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar

Met ingang van 2022 zijn verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tot 31 december 2021 waren verliezen zes jaar vooruit te verrekenen met winst. Dankzij overgangsrecht zijn alle vanaf 2013 geleden verliezen weer onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. 

Maar er geldt ook een beperking: ieder jaar kan je bv het nog openstaande verlies verrekenen met maximaal € 1 miljoen winst te vermeerderen met 50% van de winst boven de € 1 miljoen.

Verrekening voorheffingen beperkt

Sinds 1 januari 2022 kan je bv betaalde voorheffingen (dividendbelasting en kansspelbelasting) nog slechts verrekenen met maximaal een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. De niet-verrekende voorheffingen kan je bv onbeperkt doorschuiven naar latere jaren. Lijdt je bv verlies? Dan betaalt zij geen vennootschapsbelasting, dus kunnen de voorheffingen niet worden verrekend. Vorig jaar kreeg je in dat geval de betaalde voorheffingen terugbetaald, maar dat is niet meer mogelijk. De nieuwe wijze van verrekening van voorheffingen met verschuldigde vennootschapsbelasting geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse vennootschappen.

 

Belastingrente verhoogd (dus stel je voorlopige aanslag 2021 goed vast)

Op 1 januari 2022 is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting weer terug op het oude niveau van 8%. Tot 31 december 2021 bedroeg dit percentage nog 4%. Laat daarom een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2022, zodat je bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als je bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, loopt zij het risico daarover 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen. De belastingrente in de inkomstenbelasting blijft 4%.

 

In 2022 hoger gebruikelijk loon

De afgelopen twee coronajaren mocht je onder voorwaarden het gebruikelijk loon via een speciale formule baseren op jouw omzetverlies. Deze regeling geldt niet meer in 2022. Het gebruikelijk loon dat je als dga geacht wordt te genieten uit jouw bv, wordt nu weer ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn;
  • € 48.000.

De ondergrens is in beginsel dus € 48.000. Dat is een verhoging van € 1.000 ten opzichte van 2021. Slechts in heel bijzondere situaties kan een lager loon worden gehanteerd. Je moet dit dan wel goed kunnen onderbouwen.Voor overleg hierover is bij Vastrecht uw contactpersoon Ward van der Torren (w.van.der.torren@vastrecht.com).

 

Heb je al aan de UBO-verplichting voldaan?

Op 27 maart 2022 is het zover. Dan eindigt de 18-maandentermijn waarbinnen je – als je voor meer dan 25% aandelen bezit in jouw vennootschap – jouw persoonsgegevens moet hebben ingeschreven in het UBO-register bij de Kamer(s) van Koophandel. Je bent een ultimate beneficial owner (UBO) als je de uiteindelijke eigenaar bent of de uiteindelijke zeggenschap hebt over de onderneming. Deze verplichting geldt niet alleen voor dga’s van een bv, maar bijvoorbeeld ook voor bestuurders van nv’s, stichtingen en verenigingen. Ook maatschappen, vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen die naar Nederlands recht zijn opgericht, vallen onder deze verplichting. Eenmanszaken zijn uitgezonderd.  

Let op

Richt je een nieuwe vennootschap op, dan moet je de UBO-gegevens gelijktijdig registreren met de inschrijving in het Handelsregister. Dit is ook een voorwaarde voor het verkrijgen van een KvK-nummer. 

Welke gegevens?

De gegevens in het UBO-register betreffen je naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het belang dat je houdt. Deze gegevens zijn publiekelijk toegankelijk en kunnen alleen op naam van je onderneming of rechtspersoon worden geraadpleegd, niet op jouw eigen naam. Daarnaast worden bepaalde gegevens opgenomen die alleen door bevoegde autoriteiten en door de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) mogen worden ingezien. Dit betreffen jouw BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN), jouw geboortedag en -plaats en je geboorteland, jouw woonadres en een kopie van een geldig identiteitsdocument en van document(en) waaruit de aard en grootte van jouw economisch belang blijkt.

Tip 

Voldoe tijdig aan je registratieplicht en voorkom een boete. Vastrecht helpt graag hierbij. Contactpersoon daarvoor is Elise Defaix (e.defaix@vastrecht.com). 

Beperk stand jouw rekening-courant

De Belastingdienst heeft een warme belangstelling voor de zakelijkheid van de rekening-courant bij de eigen bv. Jouw aangifte voor de inkomstenbelasting en die van je bv voor de vennootschapsbelasting worden daarbij beoordeeld in onderlinge samenhang. De rekening-courantverhouding met jouw bv kan bijvoorbeeld als onzakelijk worden aangemerkt als niet aannemelijk is dat je de schuld aan je bv ooit aflost. Er heeft dan een definitieve vermogensverschuiving plaatsgehad van de bv naar jou, waarvan jij en jouw bv zich bewust waren. De rekening-courant vormt dan een verkapte winstuitdeling, waarover je box-2-belasting (26,9%) verschuldigd bent. Laat de rekening-courant dus niet te hoog oplopen.

Begin met aflossen

Het lenen bij jouw eigen bv boven een bedrag van € 500.000 wordt vanaf 2023 bovendien belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Zijn je schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij jouw eigen bv hoger dan € 500.000? Zorg er dan voor dat je de schuldenlast eind 2023 (het eerste moment waarop de Belastingdienst de stand van de rekening-courant en overige schulden aan jouw bv controleert) zo veel als mogelijk hebt teruggebracht tot maximaal € 500.000. 

Sommigen hopen op verder uitstel, of zelf afzwakking of afstel van de aangekondigde wet. Weet dat er dan nog altijd de reeds bestaande wetgeving is die dicteert dat dga en bv met elkaar zakelijk dienen te handelen; leningen van meer dan € 500.000 zonder passende zekerheid, rente en aflossingen voldoen daar vaak niet aan.  

N.B.: in het coalitie-akkoord staat het voornemen om de € 500.000 op te trekken naar € 700.000. Maar het is nog niet zeker of, en zo ja: wanneer, dat gaat gebeuren. Vooralsnog houden we in de planning dus nog steeds rekening met € 500.000. 

Wil je hierover overleggen neem dan contact op met Willemijn van Sandick bij Vastrecht(w.m.e.van.sandick@vastrecht.com).