070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Prinsjesdag 2016 is geweest en hieronder treft u een greep uit de fiscale maatregelen voor 2017.

Pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 januari 2017 is het niet langer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen.

Om de beperkingen bij het uitkeren van dividend te voorkomen is het mogelijk op per 1 januari 2017 de commerciële waarde van het pensioen af te waarderen naar de fiscale waarde. In 2017, 2018 en 2019 is bovendien afkoop van het afgewaardeerde pensioen mogelijk zonder revisierente en met toepassing van een korting in de loon – en inkomstenbelasting van respectievelijk 34,5%, 25 % en 19%. Deze afkoop faciliteit geldt ook voor ingegane pensioenen. De partner van de DGA moet akkoord gaan met de afkoop.

Voor iedereen met pensioen in eigen beheer, voldoende liquiditeit, en een positieve winstreserve in de BV kan afkoop een aantrekkelijke optie zijn. Voor de praktijk is het voordeel van afkoop overigens vaak niet zozeer dat daardoor weer ruimte ontstaat voor (lager belast) dividend, maar vooral dat de BV na afkoop niet meer opgezadeld is met verliezen die pas aan het einde van het leven van de BV tot uitdrukking mogen komen, als adequate verliesverrekening niet meer mogelijk is. Daarom zijn wij in veel gevallen voorstander van afkoop.

 

Dividend uit eigen BV?

Uitkeren van dividend is momenteel vanwege de hoge box 3 heffing doorgaans niet verstandig, tenzij u het fictieve box 3 rendement weet te verslaan. Dat lukt lang niet iedereen. Daarom is in veel gevallen uw vermogen beter af in een BV dan daarbuiten. Dat geldt voor opgepotte winst in de BV, maar ook voor huidig box 3 vermogen dat naar een BV overgebracht zou kunnen worden.

 

Vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting geldt een eerste tariefschijf van 20%. Die geldt nu nog voor winst tot € 200.000; dat wordt in een aantal stappen € 350.000 in het jaar 2021. Daarboven is het tarief 25%. De grens waarboven het aantrekkelijk kan zijn om fiscale eenheden te verbreken schuift dus ook geleidelijk op. De beperking van renteaftrek wordt verder aangescherpt.

 

Innovatiebox

Op het gebied van de innovatiebox verandert er een en ander, om deze faciliteit meer in overeenstemming te brengen met OESO definities.

 

BTW

De definitie van “bouwterrein” wordt aangepast.

 

Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

De mogelijkheid om vermogen uit een vennootschap zonder aanmerkelijkbelang-heffing af te splitsen naar een VBI is per direct afgeschaft. Om misbruik van de VBI te voorkomen wordt de anti-boxhopbepaling uitgebreid. En het jaarlijks forfaitaire rendement wordt met ingang van 1 januari 2017 verhoogd naar 5,5% (vergelijkbaar met het fictieve rendement waarop de box 3 heffing voor vermogens boven € 1.000.000 zal worden gebaseerd).

 

Box 3

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor de vaststelling van het forfaitaire rendement in Box 3 drie progressieve schijven. Voor het belast vermogen tot € 75.000 geldt een fictief rendement waarmee de heffing oploopt van 0,87% van het belast vermogen tot 1,65% van het belast vermogen. (NB: de huidige heffing is 1,2% van het belast vermogen). Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar € 25.000 per belastingplichtige. Vanwege de progressie wordt verdeling van het vermogen over de aangiften van fiscaal partners interessant.

Alleen voor vermogen tot € 100.000 daalt de heffing ten opzichte van het huidige systeem. Dat is opmerking gezien alle kritiek op de huidige box 3 die meer heffing oplegt dan er rendement wordt behaald. Vanwege de kritiek was er ook een diepgaander herbezinning op box 3 in het vooruitzicht gesteld. Hieruit blijkt dat echte vernieuwing op de lange baan wordt geschoven.

De overdracht van box 3 vermogen naar een BV om aldus de box 3 heffing te vervangen door de realistischer combinatie van vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belang heffing is nog steeds mogelijk.

 

Aftrek onderhoud rijksmonumenten

De aftrek van onderhoud aan monumenten wordt afgeschaft. Er komen subsidies voor in de plaats, dat is althans de bedoeling … En in 2017 en 2018 geldt een overgangsregeling.

 

Scholingsaftrek

In de inkomstenbelasting kunt u kosten van scholing aftrekken. Dat wordt op den duur afgeschaft (de bedoeling is met ingang van 2018). In plaats daarvan komen scholingsvouchers zoals het UWV die nu al kan verstrekken aan werkzoekenden. Voor scholing van werknemers zal dus wellicht eerder een beroep worden gedaan op werkgevers.

 

Centrale invordering

Je zou denken dat de belastingdienst invordering van alle belastingen en toeslagen centraal regelt en automatisch schulden en vorderingen verrekent, ongeacht om welke heffing het gaat. Vaak is dat ook zo (en dat maakt het verloop van belastingschulden voor uw administrateur niet altijd eenvoudig navolgbaar …), maar niet altijd (en dat leidt dan weer tot onverwachte verrassingen …).

Als nieuws wordt nu aangekondigd dat de invordering van toeslagen en belastingen wordt samengevoegd. Dat lijkt ons zinvol. Kanttekening: bij een van onze cliënten lukt het al niet om uitbetaling van een (onterecht toegekende) toeslag te laten verrekenen met terugbetaling van diezelfde toeslag. Er is dus nog veel te verbeteren.

 

Toeslagen

We zitten in de aanloop naar een verkiezingsjaar dus iedereen moet er volgend jaar een beetje op vooruit gaan. Om te zorgen dat ook lagere inkomens profiteren van de voorspoed, gaan in 2017 de toeslagen omhoog. Zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget groeien. Hoeveel is op dit moment nog niet duidelijk. Ouderen gaan volgend jaar minder belasting betalen. De heffingskorting die ouderen krijgen vanaf het jaar dat ze de AOW-leeftijd bereiken, wordt volgend jaar ruim € 200 hoger. In totaal trekt het kabinet 1,1 miljard euro extra uit voor de verhoogde toeslagen en de ruimere ouderenkorting.

Als u vragen heeft over het bovenstaande dan staan wij voor u klaar. U kunt contact opnemen met uw vertrouwde Vastrecht-adviseur, telefonisch (070 – 31 31 000) of per e-mail naar info@vastrecht.com.