070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Wat zijn de fiscale plannen uit het coalitieakkoord?

Op 15 december is het nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Wat de fiscale plannen zijn hebben wij gebundeld, verdeeld over de volgende 6 onderwerpen:

 • Ondernemers in de inkomstenbelasting
 • Ondernemers met een eigen BV
 • Inkomstenbelasting algemeen
 • Box 3, schenken en beleggings vastgoed
 • Overige belastingen
 • Toeslagen

1. Ondernemers in de inkomstenbelasting

 • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van € 650 verder teruggebracht tot € 1200 in 2030. Zelfstandigen worden gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting;
 • Er wordt verder gewerkt aan de webmodule die zekerheid vooraf zou moeten geven aan zzp’ers over de aard van de arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap.
 • Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen.
 • Het budget van de Energie-investeringsaftrek wordt structureel verhoogd;
 • Het budget van de Milieu-investeringsaftrek structureel verhoogd;

 

2. Ondernemers met een eigen BV

 • Het wetsvoorstel excessief lenen wordt aangepast, waarbij de grens wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000;
 • De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Tegelijkertijd wordt oneigenlijk gebruik van de regeling tegengegaan.
 • Het budget van de Energie-investeringsaftrek wordt structureel verhoogd;
 • Het budget van de Milieu-investeringsaftrek structureel verhoogd;

 

3. Inkomstenbelasting algemeen

 • De middelingsregeling in de IB wordt per 2023 afgeschaft;
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd;
 • De hypotheekrente blijft ongemoeid.  Ook lijkt er geen belasting te komen op eigen woningbezit of de overwaarde die ontstaat bij de verkoop van een koophuis;
 • Voor starters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend, in plaats van de beginstand;
 • Voor senioren wordt het eenvoudiger een deel van de waarde van het huis op te nemen. Gedurende deze kabinetsperiode wordt de ‘loan-to-value’ niet aangescherpt;
 • Uitbreiden van het betaald ouderschapsverlof naar 70%, het bestrijden van zwangerschapsdiscriminatie door beter te controleren op loonverschillen.

 

4. Box 3, schenken en beleggings vastgoed

 • Per 2025 wordt een nieuw box 3-stelsel op basis van reëel rendement worden ingevoerd, waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van werkelijk rendement (de spaar-BV blijft dus nuttig in elk geval tot en met 2024);
 • Vooruitlopend daarop zal per 2023 de leegwaarderatio worden afgeschaft, waardoor de belasting van het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 meer zal gaan aansluiten bij de praktijk. De vrijstelling in box 3 wordt verhoogd naar ca. € 80.000. In het nieuwe box 3-stelsel zal sparen en beleggen direct op reëel rendement worden belast; de waardeontwikkeling van vastgoed zal aanvankelijk echter nog forfaitair worden belast, waarbij zo snel als mogelijk de overstap wordt gemaakt naar werkelijk rendement;
 • De jubelton wordt per 2024 geschrapt;
 • De overdrachtsbelasting voor niet-woningen én op verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 9%.

 

5. Overige belastingen

 • De verhuurderheffing wordt afgeschaft;
 • Nederland gaat intensiever samenwerken met gelijkgezinde EU-landen, bijvoorbeeld bij het tegengaan van belastingontwijking;
 • Het kabinet zet in op digitale dienstenbelasting, vliegtaks, CO2-grensheffing en minimum tarief voor winstbelasting om oneerlijke concurrentie tussen EU-lidstaten te voorkomen. Deze worden in principe nationaal geïncasseerd;
 • De vliegticketbelasting wordt verhoogd;
 • De belasting op suikerhoudende dranken en de accijnzen op tabak worden verhoogd. De tabaksaccijns wordt verhoogd naar ca. € 10 per pakje. Dit gebeurt in 2 opvolgende stappen, zoals voorgesteld in het preventieakkoord;
 • Het kabinet beziet hoe op termijn een suikerbelasting kan worden ingevoerd en de BTW op groente en fruit naar 0% kan worden verlaagd;
 • De huidige CO2-heffing industrie aan de marge wordt aangescherpt;
 • Afbouwen vrijstelling BPM bestelauto’s ondernemers: In de BPM geldt momenteel een vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers. Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2024 in drie stappen naar nul afgebouwd in 2026. Hierna is het reguliere BPM-tarief voor bestelauto’s ook van toepassing voor ondernemers. De vrijstelling in de BPM voor emissievrije bestelauto’s blijft wel bestaan.

 

6. Toeslagen

Het nieuwe kabinet heeft de ambitie om de toeslagen af te schaffen en zet hiervoor deze kabinetsperiode de eerste stappen. Het kabinet heeft de ambitie het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen en zetten ook daartoe de eerste stappen.