070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

 

Prestatie verricht in het jaar Factuurdatum Betaaldatum Tarief
2018 2018 2018 6%
2018 2018 2019 6%
2018 2019 2019 6%
2019 2018 2018 6%
2019 2018 2019 9%
2019 2019 2019 9%
2019 2019 2018 6% Op basis van goedkeuring dat in 2018 vooruitbetaalde prestaties die pas in 2019 worden verricht niet zal worden nageheven.
Zie toelichting hieronder.

Toelichting:
Een bijzonderheid geldt voor ondernemers die het kasstelsel toepassen. Deze ondernemers zijn namelijk over deelbetalingen die in 2018 worden ontvangen het 6%-tarief verschuldigd en over de deelbetalingen die in 2019 worden ontvangen het 9%-tarief. Dit geldt ongeacht de datum van de factuur en/of het verrichten van de prestatie.

Voor ondernemers die het factuurstelsel toepassen bestaat geen goedkeuring voor een dergelijke splitsing van het tarief bij een gedeeltelijke vooruitbetaling.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat in situaties waarin er een wettelijke factureringsplicht bestaat, het standpunt kan worden ingenomen dat de factuurdatum bepalend is voor het toepasselijke tarief (vgl. artikel 13 Wet OB 1968). Zo zou bij het in 2018 vooruitfactureren aan ondernemers (B2B) van prestaties die pas in 2019 plaatsvinden volgens de letterlijk tekst van de wet ook het 6%-tarief kunnen gelden. Enige voorzichtigheid is hierbij echter geboden.

Het kabinet heeft namelijk aangegeven dat ‘kunstmatige constructies waarbij vooruit wordt gefactureerd (…) zullen worden bestreden’. Hier heeft het kabinet ongetwijfeld het oog op de voorwaarde dat de vooruitfacturering betrekking moet hebben op individualiseerbare prestaties (HvJ EU 21 februari 2006, nr. C-419/02 (BUPA Hospitals), V-N 2006/46.16). Een factuur voor een jaar lang goederen te leveren ter waarde van € 1000 (met 6% btw) zal niet het gewenste effect sorteren, als er niet concreet bijstaat welke goederen en hoeveel van elke soort precies worden geleverd.

Op basis van hetgeen in de commentaren bij Belastingplan 2019 is opgemerkt, blijft een feitelijke vooruitbetaling vóór 1 januari 2019 nog steeds de beste garantie voor het veilig stellen van het 6%-tarief.